สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 21 1. นายณัฐกานต์  สังขดี
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เกษทองมา
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 21 1. นายกิตติทัต  สุรเวคิน
 
1. นางสาวมัณฑนา  วัฒนเสย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 50.67 เข้าร่วม 16 1. นางสาวรสสุคนธ์  คำชลธาร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  คำป้อ