สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 21 1. นายณัฐกานต์  สังขดี
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พิมพ์แดง
2. เด็กหญิงวรรณิกา  ทามา
3. เด็กชายวิทวัส  พิริยะเมธี
 
1. นางสาวอภิญญา  นาคโสภณ
2. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายนนทกร  หมอยาดี
2. นางสาวพัชรพร  สืบนุสนธิ์
3. นางสาวรัตนา  ศรีสันต์
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นายตฤณเศรษฐ์  วาสนกมล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เกษทองมา
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคณิศร  ม่านแดง
2. นายวุฒิพงศ์  ปิ่นเสริมศักดิ์
3. นางสาวศิรประภา  ต้นสุวรรณ
 
1. นางวิไล  บุญญา
2. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 61.34 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไวมล
2. เด็กหญิงฐิติมา  เวียงอินทร์
3. เด็กหญิงประภาพร  ดวงเดือน
4. เด็กหญิงปานชีวา  วัฒนวงศ์วิบูลย์
5. เด็กหญิงปิยธิดา  นะรานรัมย์
 
1. นางสุธีกานต์  ทัพนาค
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรวิภา  แก้วกาหลง
2. นางสาวกุลณัฐ  ชาวนา
3. นางสาวจรัสศรี  ตาทิพย์
4. นายณัฐกานต์  สังขดี
5. นายนนทกร  หมอยาดี
 
1. พระวิทยา  ญาณเวที
2. นางอุไร  ปิ่นทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคณิศร  ม่านแดง
2. เด็กหญิงญาดา  บุญมา
3. นายณัฐกานต์  สังขดี
4. นายธนวันต์  แสงพิทักษ์
5. นางสาวธิดาพร  พิศวงษ์
6. นายนนทกร  หมอยาดี
7. เด็กหญิงพรพิมล  พลโยธา
8. นางสาวพัชรพร  สืบนุสนธิ์
9. นายวรกิจ  แสนภูวา
10. เด็กหญิงวรรณิกา  ทามา
11. นายวัชระ  คำมิ่ง
12. เด็กชายวิทวัส  พิริยะเมธี
13. เด็กชายวีรยุทธ  พาชอบ
14. เด็กหญิงสมใจ  ศิริบูรณ์
15. เด็กหญิงสาวินี  แก้วฝ่ายนอก
16. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วคำ
17. นางสาวสโรชา  แก้วคำ
18. เด็กหญิงอัจฉรา  ภูมิสถาน
19. เด็กหญิงอุบลรัตน์  แก่นตัก
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วสังข์
 
1. พระวิทยา  ญาณเวที
2. นายตฤณเศรษฐ์  วาสนกมล
3. นางผ่องศรี  แช่มปรีชา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายธนบดี  แววเล็ก
2. เด็กหญิงเกสร  ใจงาม
 
1. นางอุไร  ปิ่นทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีรภัทร  เกิดมณี
2. นางสาวอุไรพร  ชัยชำนาญ
 
1. นางอุไร  ปิ่นทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนครินทร์  สรรค์ชล
2. นายวัชรพล  แสนอุบล
3. นายอรรถชัย  ดวงทอง
4. นายอินทนนท์  สุขฉัย
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
2. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
3. นายสรัญญู  ทัศวงษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิทวัส  พิริยะเมธี
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงนภาพร  หล่อทอง
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 14 1. นางสาววนัสนันท์  กนก
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทวัส  พิริยะเมธี
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเอกรินทร์  ศิลรักษ์
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงนภาพร  หล่อทอง
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวศศิธร  ทองสันทัด
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 14 1. นางสาวณัฐวดี  เนียมน้อย
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิทวัส  พิริยะเมธี
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาพร  หล่อทอง
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นางสาวศศิธร  ทองสันทัด
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภคมน  ร่วมสุข
 
1. นางสาวมัณฑนา  วัฒนเสย
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 21 1. นายกิตติทัต  สุรเวคิน
 
1. นางสาวมัณฑนา  วัฒนเสย
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วสังข์
 
1. นางสาวกีรติ  กิจทะ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอัญชิสา  ศรีอรุณศักดิ์
 
1. นางสาวกีรติ  กิจทะ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 50.67 เข้าร่วม 16 1. นางสาวรสสุคนธ์  คำชลธาร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  คำป้อ
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรัชดากร  พระราช
2. เด็กชายสหรัฐ  วรรณรักษา
3. เด็กหญิงสิริภา  พบบ่อเงิน
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นายปิยปราชญ์   โชติวรเชษฎฐ์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวการะเกตุ  ทับเกลี้ยง
2. นายณัฐกานต์  สังขดี
3. นางสาวธิดาพร  พิศวงษ์
4. นางสาวบุสบา  โอกาศเจริญ
5. นางสาววิภาวี  เชื้อปรางค์
6. นางสาวอุไรพร  ชัยชำนาญ
 
1. นายตฤณเศรษฐ์  วาสนกมล
2. นางสาวกีรติ  กิจทะ
3. พระวิทยา  ญาณเวที