สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรังสิมา  ฉายสุริยะ
2. เด็กชายสุทัศน์  นาคสง่า
3. เด็กชายเจษฎากร  เจียมจิตต์
 
1. นายอติกันต์  ภูดีทิพย์
2. นางสาวสุดารัตน์  น้อยหา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญรอด
2. นางสาวกาญจนาพร  แก้วทานัง
3. นายกิตติพัทธ์  บุญเกิด
4. นางสาวกิตติยาพร  แก้วทานัง
5. นายจักรกรินทร์  เลอสวรรค์วารี
6. นางสาวตปนียา  คะณะศรี
7. นายธนณัฏฐ์  สว่างโลก
8. นางสาวนุชสิรี  ป้อมเสมา
9. นายพัชระ  โพร้งน้อย
10. นายภูฤษฎ์  ศรีโชค
11. นายมาวิน  สุขรุ่งเรือง
12. นางสาวรัชฎาพร  แก้วทานัง
13. นายสถาพร  คร้ามสมบุญ
14. นางสาวสาธิตา  สุระมานนท์
15. นางสาวอรัญญา  เชื้อเมืองแสน
16. นางสาวอุดมพร  ยาสาคร
17. นางสาวเกศสุดา  ธนสกุลวงศ์
18. นายเกียรติศักดิ์  ขุนศรี
19. นายเพชรเทวา  จ่าแสง
20. นายเอกณรงค์  สุกใส
 
1. นายธีรพงษ์  ประเสริฐนู
2. นางสาวสุขใจ  สุขประเสริฐ
3. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
4. นางโบรมีน  บุญสนาน
5. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.31 ทอง 10 1. เด็กชายสินศรทอง  โสลี
 
1. นางสาวสุขใจ  สุขประเสริฐ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวณัฐธิดา  สันติวัฒนานนท์
2. นายอิทธิพัทธ์  ผิวผ่อง
 
1. นางนัจภัค  พุทธโคตร
2. นางวิไลลักษณ์  ไตรทิพยชาติสกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวพาฝัน  จันทเดช
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุญมี  อังตระกูลพิพัฒน์
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิทธิชัย  อุมัสเสถียร
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยา  นพศิริ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
3. นางสาวชุติกานต์  ลอยดารา
4. นางสาวนุษรา  เส็นหลำ
5. นางสาวมณฑิรา  อ่อนดี
6. นางสาวรินรดา  รัตนมณีศิลป์
7. นางสาวสุประวีณ์  จีนสุทธิ์
8. นางสาวไอรินทร์  พิพัฒนราพร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพย์วรา  ใจกว้าง
2. เด็กหญิงธนัชพร  สันธิศิริ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินกา
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  สายเครือบุญ
5. เด็กหญิงพัชร  ผุยสุ
6. เด็กหญิงพิมพร  สุทธิบุตร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 10 1. เด็กชายรังสิมา  ฉายสุริยะ
 
1. นางกรรณิการ์  มะธิปิไข
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 11 1. นางสาวธัญญาทิพย์  ศักดิ์สมบูรณ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  คนดี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แจ่มปรีชา
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  ธไนยศวรรย์
 
1. นางสาวพิรุณศิริ   หล่มวงษ์
2. นายเจษฎา  กลิ่นสุบรรณ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายขจรเกียรติ  เก่งจันทร์วรกุล
2. เด็กชายธนบดี  วังวงษ์
 
1. นายเจษฎา  กลิ่นสุบรรณ
2. นางทักษอร  อาษาพันธ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรกนก  กันไพเราะห์
2. เด็กหญิงรัตนพร  ระบาล
3. เด็กชายวสันต์  เปียชาติ
 
1. นางสาวจุุฑามาศ   คนธรัตน์กุล
2. นางสาวอมรา  เอนกผลิน
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เตชะรัตนยืนยง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนปรีชา
3. เด็กหญิงอนัญญา  สังข์แก้วปภาดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  กิตติฤดีกุล
2. นางสาวอมรา  เอนกผลิน
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาพัชร์  หรั่งดารา
2. นางสาวศศินา  สิราทวีหิรัญกุล
3. นางสาวศศิพัชร์  ดิษทนงค์สกุล
 
1. นางสาวอมรา  เอนกผลิน
2. นางสาวจุฑามาศ   คนธรัตน์กุล
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  ศรีขันธ์
2. เด็กหญิงพลอยสีรุ้ง  ชูความดี
3. เด็กหญิงไอรดา  เย็นสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  กิตติฤดีกุล
2. นางสาวจุฑามาศ   คนธรัตน์กุล
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณารินทร์  บุญรุ่งเรืองศักดิ์
2. นางสาวบุณรดา  ใจเมือง
3. นางสาวศดานันท์  ใจดี
 
1. นางสาวจุฑามาศ   คนธรัตน์กุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  กิตติฤดีกุล