สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มะณีลา
 
1. นางสุมาลี  เกื้อกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 16 1. นางสาวรุ้งใส  รอดประทับ
 
1. นางสาวรัตติยา  จับประยงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญชนก  พุ่มสใว
2. นายชนาธิป  เหล่าอนันต์ชัย
3. นายณัฐกรานต์  กมลกลาง
4. นายณัฐยศ  วงศิริพิพักษ์
5. นางสาวธนาวดี  กุสโล
6. นายธนูวุฒิ  พันธ์ศรี
7. นางสาวนริสา  แย้มกลิ่น
8. นางสาวพรพิมล  สุจิกุล
9. นายพิสิฐ  เปรมบุตร
10. นายภานุพงศ์  บุญรินทร์
11. นางสาววงเดือน  เกิดแหวด
12. นายวรพงษ์  เทพสมบูรณ์
13. นายวรัท  จริยากุลรนา
14. นายวัชรพงศ์  ชมดวงจันทร์
15. นางสาวสุพิชฌาย์  มีสุข
16. นายอานนท์  กิจเจริญไพบูลย์
17. นางสาวอาริศา  วราดชนิพักษ์กุล
18. นายอิทธิพัทธ์  ผิวผ่อง
19. นางสาวอุรณี  เมืองซ้าย
20. นางสาวไอรดา  คงยืน
 
1. นายธีรพงษ์  ประเสริฐนู
2. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
3. นางสาวสุขใจ  สุขประเสริฐ
4. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
5. นางนัจภัค  พุทธโคตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีโคตร
2. เด็กหญิงสุภรัช  เล่ากุล
 
1. นางนัจภัค  พุทธโคตร
2. นางสาวสลิลทิพ  แซ่ด่าน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุสุมา  สมคะเน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พูลสวน
3. เด็กหญิงณิชา  สันธิศิริ
4. เด็กชายธนกฤต  คำเซ่ง
5. เด็กหญิงธมนวรรณ  สกุลเนรมิตร์
6. เด็กหญิงนลพรรณ  เจือจันทร์หอม
7. เด็กหญิงนันทิยา  พรเกษมประเสริฐ
8. เด็กหญิงปภาณิน  ศรีเปารยะ
9. เด็กหญิงปาลิดา  ประริวันตะโก
10. เด็กหญิงพรพิชชา  ชิงชัย
11. เด็กหญิงฟาติมา  ไฮเดอร์
12. เด็กหญิงวาสนา  สมบูรณ์
13. เด็กหญิงวิลาสินี  ด้วงสันเทียะ
14. เด็กหญิงศศิวรรณ  แสนโม่
15. เด็กหญิงอิศริยา  อภิชาติโยธิน
 
1. นางเสาวนีย์  มัชฌประมาณกุล
2. นายณัฎฐชัย  เศรษฐกุลโอฬาร
3. นายสุวิทย์  จิตรบูรณ์
4. นางสาวสุพัชรกวิน  ด้วงสม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงวีรยา  ชัยวัฒน์
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สุจนากอบกุล
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายสิทธิชัย  อุมัสเสถียร
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงประภัสรา  อารีวงศ์
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 73.75 เงิน 6 1. นางสาวนิธิพร  เกตุโกมุท
2. นางสาวนุชดา  กันยาฮุน
3. นางสาวพัชรนันท์  ฉันทบุญเศรษฐ์
4. นางสาวมุกดา  ศรีสงคราม
5. นายวุฒิชัย  มิ่งมิตร
6. นายเอกณรงค์  สุกใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  กิตติฤดีกุล
2. นางสาวอมรา  เอนกผลิน