สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายสุรินทร์  สุบิน
 
1. นางสาวสิริวรรณ  โล่ห์วัฒนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวชาริญา  ดูเบย์
 
1. นางศินีนาฏ  น้อยเกิด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสรา  อารีวงศ์
2. เด็กหญิงมาริณี  ราษสุภา
3. เด็กหญิงวริษา  พนาลัยสีทอง
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ธนะพิรุฬห์
5. เด็กหญิงสุวิมล  เอี่ยมสงวน
 
1. นางโบรมีน  บุญสนาน
2. นายชัยกมล  สีแก้วน้ำใส
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายสุทัศน์  นาคสง่า
2. เด็กชายเจษฎากร  เจียมจิตต์
 
1. นางเสาวนีย์  มัชฌประมาณกุล
2. นายอนุวัฒน์  ปานขำ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวการะเกด  สิริวรามาศ
2. นางสาววไลพร  บำรุงไทยวรกุล
 
1. นางเสาวนีย์  มัชฌประมาณกุล
2. นายอนุวัฒน์  ปานขำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายอธิวัฒน์  แก้วพูลทรัพย์
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวนิตยาภรณ์  ศรีประสงค์
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ศรีคงแก้ว
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นายชนาธิป  งามศิริเลิศสกุล
2. นายณัฏฐา  นาควัชระ
3. นายธวัชชัย  สุดสวาสดิ์
4. นายภาคภูมิ  มิไพฑูรย์
5. นายวิชาน  สมบูรณ์นาวิน
6. นายศักดิ์ดา  ศรีศิริทรัพย์
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
2. นายสมศักดิ์  เอี่ยมแทน
3. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไกรสมเลิศ
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 9 1. นางสาวเกศสุชา  วิสาวะโท
 
1. นางกฤศวรรณ  จารุเศรษฐการ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นายณัฐกมล  ทองสุข
2. นายอธิวัฒน์  น้อยลา
 
1. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
2. นางสาวปัญจาภรณ์  มาลาวัน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นายชัยณัฐ  วรรณพัฒน์
2. นายพงศ์ธาดา  แก้วมะเรือง
 
1. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
2. นางสาวทักษอร  อาษาพันธ์