สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงประภัสรา  อารีวงศ์
 
1. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 7 1. นางสาวนัยนา  การินทร์
2. นางสาวยอดขวัญ  พุ่มไสว
 
1. นายชาติชาย  นิภากุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 9 1. นางสาวบุณณดา  เกษรอุบล
 
1. นางสาวนิตรญา  ปีนะเต
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  เหล่าบุญมา
 
1. นางสาววิรากร  บุญชวลิต
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 14 1. นายวิชญ์พล  ศุภจินดากรณ์
 
1. นางสาวชลมาศ  วิศรุต
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มะณีลา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แจ่มปรีชา
3. เด็กหญิงอภิชยา  วงษ์วิบูลย์สิน
 
1. นายอติกันต์  ภูดีทิพย์
2. นางสาววิจิตรา  ศรีแดงก่ำ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 22 1. นางสาวฐานิดา  เพ็ชร์สุข
2. นายธนโชค  กุศลวิศิษฏ์กุล
3. นางสาวนภสร  สุนทรฉัตราวัฒน์
 
1. นางสาวสุชาดา  ตั้งสมบัติไพบูลย์
2. นางสาวสุกัญญา  ขันอาษา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 56.99 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกฤษชวรรณ  เกียวชายสงค์
2. นางสาวตปนียา  คะณะศรี
3. นางสาวทิพย์วิมล  บุญวิรัตน์
4. นางสาวนุชสิรี  ป้อมเสมา
5. นายสินโสธร  โสลี
 
1. นางโบรมีน  บุญสนาน
2. นายธีรพงษ์  ประเสริฐนู
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 21.33 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงอภิชยา  วงษ์วิบูลย์สิน
 
1. นางสิรีกานต์  เวทการ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวธียารัก  จุฑามณี
 
1. นางพรรณพิมล  จำสุข
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45.83 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกชกร  นิลแสงรัตน์
 
1. นางสาววิยากรณ์  ทองพูล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 9 1. นายนครินทร์  ทับทิมไสย์
 
1. นางสาวอาภร  เรืองธรรม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มะณีลา
2. เด็กหญิงอรุณกมล  อนุวงศ์วรเวทย์
 
1. นางสาวจริยา  เอิบบุญ
2. นางสาวเนตรพรรณตรีรัตน์  ต้นจาน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 16 1. นางสาวรากินี  ดูเบย์
2. นางสาวศศิพิมพ์  วิเศษวงษา
 
1. นางสาวเนตรพรรณตรีรัตน์  ต้นจาน
2. นางสาวจริยา  เอิบบุญ