สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายสุรินทร์  สุบิน
 
1. นางสาวสิริวรรณ  โล่ห์วัฒนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวชาริญา  ดูเบย์
 
1. นางศินีนาฏ  น้อยเกิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มะณีลา
 
1. นางสุมาลี  เกื้อกูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 16 1. นางสาวรุ้งใส  รอดประทับ
 
1. นางสาวรัตติยา  จับประยงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงประภัสรา  อารีวงศ์
 
1. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกฤษชวรรณ  เกี้ยวชายสงค์
 
1. นางสาววราภรณ์  พัววิมล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอภิชยา  วงษ์วิบูลย์สิน
2. เด็กหญิงอรุณกมล  อนุวงศ์วรเวทย์
 
1. นายชาติชาย  นิภากุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 7 1. นางสาวนัยนา  การินทร์
2. นางสาวยอดขวัญ  พุ่มไสว
 
1. นายชาติชาย  นิภากุล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 9 1. นางสาวบุณณดา  เกษรอุบล
 
1. นางสาวนิตรญา  ปีนะเต
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  เหล่าบุญมา
 
1. นางสาววิรากร  บุญชวลิต
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 14 1. นายวิชญ์พล  ศุภจินดากรณ์
 
1. นางสาวชลมาศ  วิศรุต
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มะณีลา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แจ่มปรีชา
3. เด็กหญิงอภิชยา  วงษ์วิบูลย์สิน
 
1. นายอติกันต์  ภูดีทิพย์
2. นางสาววิจิตรา  ศรีแดงก่ำ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 22 1. นางสาวฐานิดา  เพ็ชร์สุข
2. นายธนโชค  กุศลวิศิษฏ์กุล
3. นางสาวนภสร  สุนทรฉัตราวัฒน์
 
1. นางสาวสุชาดา  ตั้งสมบัติไพบูลย์
2. นางสาวสุกัญญา  ขันอาษา
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรังสิมา  ฉายสุริยะ
2. เด็กชายสุทัศน์  นาคสง่า
3. เด็กชายเจษฎากร  เจียมจิตต์
 
1. นายอติกันต์  ภูดีทิพย์
2. นางสาวสุดารัตน์  น้อยหา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนานันท์  สองชัย
2. นายวิชญ์พล  ศุภจินดากรณ์
3. นางสาวเบญญาภา  ธันวารชร
 
1. นายสุธา  บกหมื่นไวย
2. นางสาวคุณีกร  ศรประดู่
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสรา  อารีวงศ์
2. เด็กหญิงมาริณี  ราษสุภา
3. เด็กหญิงวริษา  พนาลัยสีทอง
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ธนะพิรุฬห์
5. เด็กหญิงสุวิมล  เอี่ยมสงวน
 
1. นางโบรมีน  บุญสนาน
2. นายชัยกมล  สีแก้วน้ำใส
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 56.99 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกฤษชวรรณ  เกียวชายสงค์
2. นางสาวตปนียา  คะณะศรี
3. นางสาวทิพย์วิมล  บุญวิรัตน์
4. นางสาวนุชสิรี  ป้อมเสมา
5. นายสินโสธร  โสลี
 
1. นางโบรมีน  บุญสนาน
2. นายธีรพงษ์  ประเสริฐนู
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัคจิรา  ทามารต
2. นายศักดิ์ดา  ศรีศิริทรัพย์
3. นางสาวสุนิมล  ลำภาษี
4. นายสุรัตน์  สายัญหวัฒน์
5. นายเอกรัตน์  ดำเนื้อดี
 
1. นางจรีรัตน์  พิกุลแย้ม
2. นางสาวอมราวรรณ  แสงนิล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราพัชร  สนธิ
2. นายจิราวุฒิ  บุญเรือน
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ไกรนรา
4. นายชิติพัทธ์  สัจจะ
5. นางสาวปิ่นแก้ว  เหล่าจันทร์
 
1. นางโบรมีน  บุญสนาน
2. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญรอด
2. นางสาวกาญจนาพร  แก้วทานัง
3. นายกิตติพัทธ์  บุญเกิด
4. นางสาวกิตติยาพร  แก้วทานัง
5. นายจักรกรินทร์  เลอสวรรค์วารี
6. นางสาวตปนียา  คะณะศรี
7. นายธนณัฏฐ์  สว่างโลก
8. นางสาวนุชสิรี  ป้อมเสมา
9. นายพัชระ  โพร้งน้อย
10. นายภูฤษฎ์  ศรีโชค
11. นายมาวิน  สุขรุ่งเรือง
12. นางสาวรัชฎาพร  แก้วทานัง
13. นายสถาพร  คร้ามสมบุญ
14. นางสาวสาธิตา  สุระมานนท์
15. นางสาวอรัญญา  เชื้อเมืองแสน
16. นางสาวอุดมพร  ยาสาคร
17. นางสาวเกศสุดา  ธนสกุลวงศ์
18. นายเกียรติศักดิ์  ขุนศรี
19. นายเพชรเทวา  จ่าแสง
20. นายเอกณรงค์  สุกใส
 
1. นายธีรพงษ์  ประเสริฐนู
2. นางสาวสุขใจ  สุขประเสริฐ
3. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
4. นางโบรมีน  บุญสนาน
5. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญชนก  พุ่มสใว
2. นายชนาธิป  เหล่าอนันต์ชัย
3. นายณัฐกรานต์  กมลกลาง
4. นายณัฐยศ  วงศิริพิพักษ์
5. นางสาวธนาวดี  กุสโล
6. นายธนูวุฒิ  พันธ์ศรี
7. นางสาวนริสา  แย้มกลิ่น
8. นางสาวพรพิมล  สุจิกุล
9. นายพิสิฐ  เปรมบุตร
10. นายภานุพงศ์  บุญรินทร์
11. นางสาววงเดือน  เกิดแหวด
12. นายวรพงษ์  เทพสมบูรณ์
13. นายวรัท  จริยากุลรนา
14. นายวัชรพงศ์  ชมดวงจันทร์
15. นางสาวสุพิชฌาย์  มีสุข
16. นายอานนท์  กิจเจริญไพบูลย์
17. นางสาวอาริศา  วราดชนิพักษ์กุล
18. นายอิทธิพัทธ์  ผิวผ่อง
19. นางสาวอุรณี  เมืองซ้าย
20. นางสาวไอรดา  คงยืน
 
1. นายธีรพงษ์  ประเสริฐนู
2. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
3. นางสาวสุขใจ  สุขประเสริฐ
4. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
5. นางนัจภัค  พุทธโคตร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.31 ทอง 10 1. เด็กชายสินศรทอง  โสลี
 
1. นางสาวสุขใจ  สุขประเสริฐ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัคษ์ศจี  วงษ์ศิริ
 
1. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีโคตร
2. เด็กหญิงสุภรัช  เล่ากุล
 
1. นางนัจภัค  พุทธโคตร
2. นางสาวสลิลทิพ  แซ่ด่าน
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวณัฐธิดา  สันติวัฒนานนท์
2. นายอิทธิพัทธ์  ผิวผ่อง
 
1. นางนัจภัค  พุทธโคตร
2. นางวิไลลักษณ์  ไตรทิพยชาติสกุล
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุสุมา  สมคะเน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พูลสวน
3. เด็กหญิงณิชา  สันธิศิริ
4. เด็กชายธนกฤต  คำเซ่ง
5. เด็กหญิงธมนวรรณ  สกุลเนรมิตร์
6. เด็กหญิงนลพรรณ  เจือจันทร์หอม
7. เด็กหญิงนันทิยา  พรเกษมประเสริฐ
8. เด็กหญิงปภาณิน  ศรีเปารยะ
9. เด็กหญิงปาลิดา  ประริวันตะโก
10. เด็กหญิงพรพิชชา  ชิงชัย
11. เด็กหญิงฟาติมา  ไฮเดอร์
12. เด็กหญิงวาสนา  สมบูรณ์
13. เด็กหญิงวิลาสินี  ด้วงสันเทียะ
14. เด็กหญิงศศิวรรณ  แสนโม่
15. เด็กหญิงอิศริยา  อภิชาติโยธิน
 
1. นางเสาวนีย์  มัชฌประมาณกุล
2. นายณัฎฐชัย  เศรษฐกุลโอฬาร
3. นายสุวิทย์  จิตรบูรณ์
4. นางสาวสุพัชรกวิน  ด้วงสม
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายสุทัศน์  นาคสง่า
2. เด็กชายเจษฎากร  เจียมจิตต์
 
1. นางเสาวนีย์  มัชฌประมาณกุล
2. นายอนุวัฒน์  ปานขำ
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวการะเกด  สิริวรามาศ
2. นางสาววไลพร  บำรุงไทยวรกุล
 
1. นางเสาวนีย์  มัชฌประมาณกุล
2. นายอนุวัฒน์  ปานขำ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายอธิวัฒน์  แก้วพูลทรัพย์
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวนิตยาภรณ์  ศรีประสงค์
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงวีรยา  ชัยวัฒน์
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวพาฝัน  จันทเดช
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวโอร์ดี  พรแสง
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชาญวิทย์  ฉันวงษ์งาม
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ศรีคงแก้ว
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุชาติ  บุตะเคียน
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมแทน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพรรษรัฐ  โชติกเดชาณรงค์
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นายชนาธิป  งามศิริเลิศสกุล
2. นายณัฏฐา  นาควัชระ
3. นายธวัชชัย  สุดสวาสดิ์
4. นายภาคภูมิ  มิไพฑูรย์
5. นายวิชาน  สมบูรณ์นาวิน
6. นายศักดิ์ดา  ศรีศิริทรัพย์
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
2. นายสมศักดิ์  เอี่ยมแทน
3. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุญมี  อังตระกูลพิพัฒน์
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สุจนากอบกุล
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายสิทธิชัย  อุมัสเสถียร
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไกรสมเลิศ
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิทธิชัย  อุมัสเสถียร
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงประภัสรา  อารีวงศ์
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยา  นพศิริ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
3. นางสาวชุติกานต์  ลอยดารา
4. นางสาวนุษรา  เส็นหลำ
5. นางสาวมณฑิรา  อ่อนดี
6. นางสาวรินรดา  รัตนมณีศิลป์
7. นางสาวสุประวีณ์  จีนสุทธิ์
8. นางสาวไอรินทร์  พิพัฒนราพร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพย์วรา  ใจกว้าง
2. เด็กหญิงธนัชพร  สันธิศิริ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินกา
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  สายเครือบุญ
5. เด็กหญิงพัชร  ผุยสุ
6. เด็กหญิงพิมพร  สุทธิบุตร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจรรยา  นพศิริ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
3. นางสาวชุติกานต์  ลอยดารา
4. นางสาวนุษรา  เส็นหลำ
5. นางสาวมณฑิรา  อ่อนดี
6. นางสาวรินรดา  รัตนมณีศิลป์
7. นางสาวสุประวีณ์  จีนสุทธิ์
8. นางสาวไอรินทร์  พิพัฒนราพร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 21.33 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงอภิชยา  วงษ์วิบูลย์สิน
 
1. นางสิรีกานต์  เวทการ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวสุ  บุญเศษ
 
1. นางพัชรพิมล  ไคยฤทธิ์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวัจน์กร  ท่าใหญ๋
 
1. นางดวงใจ  ชุ่มมี
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวธียารัก  จุฑามณี
 
1. นางพรรณพิมล  จำสุข
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 10 1. เด็กชายรังสิมา  ฉายสุริยะ
 
1. นางกรรณิการ์  มะธิปิไข
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 11 1. นางสาวธัญญาทิพย์  ศักดิ์สมบูรณ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  คนดี
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45.83 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกชกร  นิลแสงรัตน์
 
1. นางสาววิยากรณ์  ทองพูล
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 9 1. นางสาวเกศสุชา  วิสาวะโท
 
1. นางกฤศวรรณ  จารุเศรษฐการ
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 9 1. นายนครินทร์  ทับทิมไสย์
 
1. นางสาวอาภร  เรืองธรรม
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มะณีลา
2. เด็กหญิงอรุณกมล  อนุวงศ์วรเวทย์
 
1. นางสาวจริยา  เอิบบุญ
2. นางสาวเนตรพรรณตรีรัตน์  ต้นจาน
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 16 1. นางสาวรากินี  ดูเบย์
2. นางสาวศศิพิมพ์  วิเศษวงษา
 
1. นางสาวเนตรพรรณตรีรัตน์  ต้นจาน
2. นางสาวจริยา  เอิบบุญ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวริตาภรณ์  ธรรมวัติ
 
1. นางสาวชลมาศ  วิศรุต
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวการะเกตุ  แจ่มประแดง
 
1. นางสาววิรากร  บุญชวลิต
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แจ่มปรีชา
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  ธไนยศวรรย์
 
1. นางสาวพิรุณศิริ   หล่มวงษ์
2. นายเจษฎา  กลิ่นสุบรรณ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายขจรเกียรติ  เก่งจันทร์วรกุล
2. เด็กชายธนบดี  วังวงษ์
 
1. นายเจษฎา  กลิ่นสุบรรณ
2. นางทักษอร  อาษาพันธ์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นายณัฐกมล  ทองสุข
2. นายอธิวัฒน์  น้อยลา
 
1. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
2. นางสาวปัญจาภรณ์  มาลาวัน
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นายชัยณัฐ  วรรณพัฒน์
2. นายพงศ์ธาดา  แก้วมะเรือง
 
1. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
2. นางสาวทักษอร  อาษาพันธ์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 73.75 เงิน 6 1. นางสาวนิธิพร  เกตุโกมุท
2. นางสาวนุชดา  กันยาฮุน
3. นางสาวพัชรนันท์  ฉันทบุญเศรษฐ์
4. นางสาวมุกดา  ศรีสงคราม
5. นายวุฒิชัย  มิ่งมิตร
6. นายเอกณรงค์  สุกใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  กิตติฤดีกุล
2. นางสาวอมรา  เอนกผลิน
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรกนก  กันไพเราะห์
2. เด็กหญิงรัตนพร  ระบาล
3. เด็กชายวสันต์  เปียชาติ
 
1. นางสาวจุุฑามาศ   คนธรัตน์กุล
2. นางสาวอมรา  เอนกผลิน
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เตชะรัตนยืนยง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนปรีชา
3. เด็กหญิงอนัญญา  สังข์แก้วปภาดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  กิตติฤดีกุล
2. นางสาวอมรา  เอนกผลิน
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาพัชร์  หรั่งดารา
2. นางสาวศศินา  สิราทวีหิรัญกุล
3. นางสาวศศิพัชร์  ดิษทนงค์สกุล
 
1. นางสาวอมรา  เอนกผลิน
2. นางสาวจุฑามาศ   คนธรัตน์กุล
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  ศรีขันธ์
2. เด็กหญิงพลอยสีรุ้ง  ชูความดี
3. เด็กหญิงไอรดา  เย็นสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  กิตติฤดีกุล
2. นางสาวจุฑามาศ   คนธรัตน์กุล
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณารินทร์  บุญรุ่งเรืองศักดิ์
2. นางสาวบุณรดา  ใจเมือง
3. นางสาวศดานันท์  ใจดี
 
1. นางสาวจุฑามาศ   คนธรัตน์กุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  กิตติฤดีกุล