สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสรา  อารีวงศ์
2. เด็กหญิงมาริณี  ราษสุภา
3. เด็กหญิงวริษา  พนาลัยสีทอง
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ธนะพิรุฬห์
5. เด็กหญิงสุวิมล  เอี่ยมสงวน
 
1. นางโบรมีน  บุญสนาน
2. นายชัยกมล  สีแก้วน้ำใส
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 56.99 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกฤษชวรรณ  เกียวชายสงค์
2. นางสาวตปนียา  คะณะศรี
3. นางสาวทิพย์วิมล  บุญวิรัตน์
4. นางสาวนุชสิรี  ป้อมเสมา
5. นายสินโสธร  โสลี
 
1. นางโบรมีน  บุญสนาน
2. นายธีรพงษ์  ประเสริฐนู
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัคจิรา  ทามารต
2. นายศักดิ์ดา  ศรีศิริทรัพย์
3. นางสาวสุนิมล  ลำภาษี
4. นายสุรัตน์  สายัญหวัฒน์
5. นายเอกรัตน์  ดำเนื้อดี
 
1. นางจรีรัตน์  พิกุลแย้ม
2. นางสาวอมราวรรณ  แสงนิล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราพัชร  สนธิ
2. นายจิราวุฒิ  บุญเรือน
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ไกรนรา
4. นายชิติพัทธ์  สัจจะ
5. นางสาวปิ่นแก้ว  เหล่าจันทร์
 
1. นางโบรมีน  บุญสนาน
2. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญรอด
2. นางสาวกาญจนาพร  แก้วทานัง
3. นายกิตติพัทธ์  บุญเกิด
4. นางสาวกิตติยาพร  แก้วทานัง
5. นายจักรกรินทร์  เลอสวรรค์วารี
6. นางสาวตปนียา  คะณะศรี
7. นายธนณัฏฐ์  สว่างโลก
8. นางสาวนุชสิรี  ป้อมเสมา
9. นายพัชระ  โพร้งน้อย
10. นายภูฤษฎ์  ศรีโชค
11. นายมาวิน  สุขรุ่งเรือง
12. นางสาวรัชฎาพร  แก้วทานัง
13. นายสถาพร  คร้ามสมบุญ
14. นางสาวสาธิตา  สุระมานนท์
15. นางสาวอรัญญา  เชื้อเมืองแสน
16. นางสาวอุดมพร  ยาสาคร
17. นางสาวเกศสุดา  ธนสกุลวงศ์
18. นายเกียรติศักดิ์  ขุนศรี
19. นายเพชรเทวา  จ่าแสง
20. นายเอกณรงค์  สุกใส
 
1. นายธีรพงษ์  ประเสริฐนู
2. นางสาวสุขใจ  สุขประเสริฐ
3. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
4. นางโบรมีน  บุญสนาน
5. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญชนก  พุ่มสใว
2. นายชนาธิป  เหล่าอนันต์ชัย
3. นายณัฐกรานต์  กมลกลาง
4. นายณัฐยศ  วงศิริพิพักษ์
5. นางสาวธนาวดี  กุสโล
6. นายธนูวุฒิ  พันธ์ศรี
7. นางสาวนริสา  แย้มกลิ่น
8. นางสาวพรพิมล  สุจิกุล
9. นายพิสิฐ  เปรมบุตร
10. นายภานุพงศ์  บุญรินทร์
11. นางสาววงเดือน  เกิดแหวด
12. นายวรพงษ์  เทพสมบูรณ์
13. นายวรัท  จริยากุลรนา
14. นายวัชรพงศ์  ชมดวงจันทร์
15. นางสาวสุพิชฌาย์  มีสุข
16. นายอานนท์  กิจเจริญไพบูลย์
17. นางสาวอาริศา  วราดชนิพักษ์กุล
18. นายอิทธิพัทธ์  ผิวผ่อง
19. นางสาวอุรณี  เมืองซ้าย
20. นางสาวไอรดา  คงยืน
 
1. นายธีรพงษ์  ประเสริฐนู
2. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
3. นางสาวสุขใจ  สุขประเสริฐ
4. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
5. นางนัจภัค  พุทธโคตร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.31 ทอง 10 1. เด็กชายสินศรทอง  โสลี
 
1. นางสาวสุขใจ  สุขประเสริฐ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัคษ์ศจี  วงษ์ศิริ
 
1. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีโคตร
2. เด็กหญิงสุภรัช  เล่ากุล
 
1. นางนัจภัค  พุทธโคตร
2. นางสาวสลิลทิพ  แซ่ด่าน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวณัฐธิดา  สันติวัฒนานนท์
2. นายอิทธิพัทธ์  ผิวผ่อง
 
1. นางนัจภัค  พุทธโคตร
2. นางวิไลลักษณ์  ไตรทิพยชาติสกุล