สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยากร  ยุกตะนันทน์
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พงษ์หญิง
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธรรมชาติ  จันทพลาบูรณ์
 
1. นางสาวศันสนีย์  ศานติรัตนชัย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรมันต์  ลอเสรีวานิช
 
1. นางทัศนีย์  คำภูแสน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธรรมชาติ  จันทพลาบูรณ์
 
1. นางทัศนีย์  คำภูแสน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  จินนะวงศ์
 
1. นางสายใจ  สิทธิเขตกรณ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นางสาวณุตตรา  คงดั่น
 
1. นางสายใจ  สิทธิเขตรกรณ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรมันต์  ลอเสรีวานิช
 
1. นางสุวรรณา  พิบูลศาสนสกุล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกาญจน์  จิตตประมวลบุญ
 
1. นางสุวรรณา  พิบูลศาสนสกุล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิณณะ  วิชกูล
2. นายติณหฤษฏ์  มูลวณิชย์
3. นายธนวัต  ตั้งพรพิสิฐ
4. นางสาวนิพพิทา  โพนเงิน
5. นางสาวบุณฑริกา  คุ้มคำ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  หล้าหิบ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายฐิติกร  พงศ์มรกต
 
1. นางสาวพัชรี  มานิตวิรุฬห์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ประสพถิ่น
2. เด็กหญิงอลิน  แสนชัยชนะ
 
1. นายธีรวี  สำราญศิลป์
2. นางสาวอารีรัตน์  หล้าหิบ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิศรุต  อริยขจร
 
1. นางสาวศันสนีย์  ศานติรัตนชัย
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูมิประวัติ  โกมลฐิตินันท์
2. เด็กชายวรมันต์  ลอเสรีวานิช
 
1. นางสาวชมภู่  นุ่มนวล
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยพล  ลิมปวุฒิวรานนท์
2. นายธนวัต  ตั้งพรพิสิฐ
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมน์นิภา  ชินวงศ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  บำรุงพาทย์
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  รัตนโพธิพรกุล
4. เด็กหญิงภคมนต์  บรรเลิงจิต
5. เด็กหญิงสุภาพร  รักนาค
6. เด็กหญิงเกื้อจิต  เพ็งลี
 
1. นางสาวสุภาพ  แจ้งจำรัส
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤดาภร  รัตต์ศิริ
2. นายธนโชค  ชีวาสุขถาวร
3. นายนราวิชญ์  พรมโส
4. นางสาววศินี  กรรณวัลลี
5. นางสาวศุภเศรษฐ์   ชาวนา
6. นางสาวอนัตตา  พันธุกูล
 
1. นางสาวสุภาพ  แจ้งจำรัส
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   ฉิมวงศ์
2. เด็กชายวุฒิพงศ์   ประสพถิ่น
3. เด็กหญิงอลิน   แสนชัยชนะ
 
1. นางพิสมัย  มิ่งเมือง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 1. เด็กชายภูริ   ไมตรีจิตต์
2. เด็กชายวิชยุตม์  สิมะโรจน์
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  บุญมา
 
1. นางสาวรัตนพรรณ  จันทร์ไผ่
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดลภัช  กิจสิรเวช
2. นางสาวนภัสมน  สุวรรณเนตร
3. นางสาวภาวินี   อัศววาทิน
 
1. นางนฤมล  แดงสอน
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันณพักตร  หนูภักดี
2. เด็กหญิงวริศรา  ไตรโลกา
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ขันธ์ทีท้าว
 
1. นางเกษร  สังแก้ว
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวชุติกาญจน์  โรจน์สุรสวัสดิ์
2. นางสาวนีร  พันธุ์อุดม
3. นางสาวสิริกร  สุริยวงศ์
 
1. นางเกษร   สังแก้ว