สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหทัยลักษณ์  บุญทับ
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  อภิธนาคุณ
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิติรัฐ  เสนาเลี้ยง
 
1. นางสาวศันสนีย์  ศานติรัตนชัย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 7 1. เด็กชายณภัทร  อดุลยานุโกศล
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  จินนะวงค์
3. เด็กหญิงปานไพลิน  ภู่ชยพล
4. เด็กชายภูมิประวัติ  โกมลฐิตินันท์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โอนฉะเอก
 
1. นางสาวอารีรัตน์  หล้าหิบ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 13 1. นางสาววริศรา  เจียระผกานนท์
2. นางสาววิลาสินี  กวินจิราพัชร
 
1. นายสานุ  ก้านอินทร์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 14 1. เด็กชายก้องภพ  ชาวน่าน
2. เด็กหญิงอรัญญา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวชมภู่  นุ่มนวล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายภูมิธรรม   เบญจศิริมงคล
2. นายภูริช  พันธุ์อุดม
 
1. นางสาวชมภู่  นุ่มนวล
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุภาภา
2. เด็กหญิงมุทิตา  อ่วมสอาด
3. เด็กหญิงแพรพัตรา  บุตรรักษ์
 
1. นายสานุ  ก้านอินทร์