สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  รัศมีขจร
 
1. นางสาวแก้ว  สกุลเสริมไกรศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 15 1. นายกรฤต  ลิ้มผ่องใส
 
1. นางสาวแก้ว  สกุลเสริมไกรศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุวพิชชา  บุญตา
 
1. Mr.Romievic  Resultay
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเพราะรัก  เครื่องถมยา
 
1. Mr.Roderick  Santos Malapuz
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพลศรุต  อภินันท์
 
1. นายสิทธิเจตน์  กิตติพงศ์โภคิน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายสาริน  เต็มรังษี
 
1. นายสิทธิเจตน์  กิตติพงศ์โภคิน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงไบร์ท  วงศ์ผาสุขโชติ
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวเขมินทรา  โมกขะเวช
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชวิศา  โล
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวไอริณ  วงษ์กิจพัฒนา
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์นรี  ศิริวิภานันท์
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาววริศรา  เจียระผกานนท์
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิรดา  เอกพิพัฒนา
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวธิศาทัต  ทองกลิ่น
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมนพร  สิทธิผลนิชกุล
2. เด็กหญิงโพธิวรรณ  เชาว์ฉลาด
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
2. นายเจตนา  จิตรพันธุ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภัคจิรา  เกณฑ์ขุนทด
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยากร  ยุกตะนันทน์
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกมลวัฒน์  แก้วกัลปพฤกษ์
2. เด็กชายกิตติภพ  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงทานตะวัน  เสาวคนธ์
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรกนก  นาถาวุฒิสรรค์
2. นางสาวชัชพร  ใบผ่อง
3. นางสาววรินทรณ์  สัญญะพร
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
2. นางสาวลักขณา  เพิ่มกุศล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหทัยลักษณ์  บุญทับ
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  อภิธนาคุณ
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พงษ์หญิง
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิติรัฐ  เสนาเลี้ยง
 
1. นางสาวศันสนีย์  ศานติรัตนชัย
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธรรมชาติ  จันทพลาบูรณ์
 
1. นางสาวศันสนีย์  ศานติรัตนชัย
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรมันต์  ลอเสรีวานิช
 
1. นางทัศนีย์  คำภูแสน
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธรรมชาติ  จันทพลาบูรณ์
 
1. นางทัศนีย์  คำภูแสน
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  จินนะวงศ์
 
1. นางสายใจ  สิทธิเขตกรณ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นางสาวณุตตรา  คงดั่น
 
1. นางสายใจ  สิทธิเขตรกรณ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรมันต์  ลอเสรีวานิช
 
1. นางสุวรรณา  พิบูลศาสนสกุล
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกาญจน์  จิตตประมวลบุญ
 
1. นางสุวรรณา  พิบูลศาสนสกุล
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 7 1. เด็กชายณภัทร  อดุลยานุโกศล
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  จินนะวงค์
3. เด็กหญิงปานไพลิน  ภู่ชยพล
4. เด็กชายภูมิประวัติ  โกมลฐิตินันท์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โอนฉะเอก
 
1. นางสาวอารีรัตน์  หล้าหิบ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิณณะ  วิชกูล
2. นายติณหฤษฏ์  มูลวณิชย์
3. นายธนวัต  ตั้งพรพิสิฐ
4. นางสาวนิพพิทา  โพนเงิน
5. นางสาวบุณฑริกา  คุ้มคำ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  หล้าหิบ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 -1 -    
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายฐิติกร  พงศ์มรกต
 
1. นางสาวพัชรี  มานิตวิรุฬห์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปภาวิน  ธรนิศตระกูล
 
1. นางสาวอารีรัตน์  หล้าหิบ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ประสพถิ่น
2. เด็กหญิงอลิน  แสนชัยชนะ
 
1. นายธีรวี  สำราญศิลป์
2. นางสาวอารีรัตน์  หล้าหิบ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 22 1. นายพสิษฐ์  กะลัมพะนันท์
2. นายภัทรชัย  เจริญวงษา
 
1. นายธีรวี  สำราญศิลป์
2. นางสาวอารีรัตน์  หล้าหิบ
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิศรุต  อริยขจร
 
1. นางสาวศันสนีย์  ศานติรัตนชัย
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูมิประวัติ  โกมลฐิตินันท์
2. เด็กชายวรมันต์  ลอเสรีวานิช
 
1. นางสาวชมภู่  นุ่มนวล
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 13 1. นางสาววริศรา  เจียระผกานนท์
2. นางสาววิลาสินี  กวินจิราพัชร
 
1. นายสานุ  ก้านอินทร์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวีระพงษ์  ครรชนะอรรถ
2. เด็กชายสหรัถ   เพ็ชร์หลำ
 
1. นายสถิตย์  กังวานณรงค์กุล
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยพล  ลิมปวุฒิวรานนท์
2. นายธนวัต  ตั้งพรพิสิฐ
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 14 1. เด็กชายก้องภพ  ชาวน่าน
2. เด็กหญิงอรัญญา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวชมภู่  นุ่มนวล
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายภูมิธรรม   เบญจศิริมงคล
2. นายภูริช  พันธุ์อุดม
 
1. นางสาวชมภู่  นุ่มนวล
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายพงศธร  เจริญดี
2. นายพสธร  สิริลำเพ็ญ
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฐิติกร  พงศ์มรกต
2. นางสาวรมย์รวินท์   เพ็ชรโยธิน
 
1. นายสถิตย์  กังวานณรงค์กุล
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุภาภา
2. เด็กหญิงมุทิตา  อ่วมสอาด
3. เด็กหญิงแพรพัตรา  บุตรรักษ์
 
1. นายสานุ  ก้านอินทร์
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมน์นิภา  ชินวงศ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  บำรุงพาทย์
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  รัตนโพธิพรกุล
4. เด็กหญิงภคมนต์  บรรเลิงจิต
5. เด็กหญิงสุภาพร  รักนาค
6. เด็กหญิงเกื้อจิต  เพ็งลี
 
1. นางสาวสุภาพ  แจ้งจำรัส
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤดาภร  รัตต์ศิริ
2. นายธนโชค  ชีวาสุขถาวร
3. นายนราวิชญ์  พรมโส
4. นางสาววศินี  กรรณวัลลี
5. นางสาวศุภเศรษฐ์   ชาวนา
6. นางสาวอนัตตา  พันธุกูล
 
1. นางสาวสุภาพ  แจ้งจำรัส
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   ฉิมวงศ์
2. เด็กชายวุฒิพงศ์   ประสพถิ่น
3. เด็กหญิงอลิน   แสนชัยชนะ
 
1. นางพิสมัย  มิ่งเมือง
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 1. เด็กชายภูริ   ไมตรีจิตต์
2. เด็กชายวิชยุตม์  สิมะโรจน์
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  บุญมา
 
1. นางสาวรัตนพรรณ  จันทร์ไผ่
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชัญญา  จันทร์สุริยวงศ์
2. นางสาวญาณานนท์  บุญเพ็ง
3. นายปณชัย   ศิรินิยมผล
 
1. นางสาวรัตนพรรณ  จันทร์ไผ่
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 -    
54 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดลภัช  กิจสิรเวช
2. นางสาวนภัสมน  สุวรรณเนตร
3. นางสาวภาวินี   อัศววาทิน
 
1. นางนฤมล  แดงสอน
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันณพักตร  หนูภักดี
2. เด็กหญิงวริศรา  ไตรโลกา
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ขันธ์ทีท้าว
 
1. นางเกษร  สังแก้ว
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวชุติกาญจน์  โรจน์สุรสวัสดิ์
2. นางสาวนีร  พันธุ์อุดม
3. นางสาวสิริกร  สุริยวงศ์
 
1. นางเกษร   สังแก้ว