สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณภัทร  เพ็ชรศรีกุล
2. นายปรินทร  มโนมัยเสาวภาคย์
3. นายวงศกร  เสริมเจริญกิจ
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางจุติมา  จันทร์ตระกูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณิชากร  พิพัฒน์ผดุงสิน
2. เด็กชายธีรภัทร  สมบัติวงค์
3. เด็กชายหิรัญ  เศวตจันฤกษ์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวชลพรรษ  จันทร์กลิ่นหอม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนชิต  แสงฉลวย
2. นายรัฐนันท์  วิริยะการุณย์
3. นายสุรเกียรติ  เถื่อนสันเทียะ
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวชลพรรษ  จันทร์กลิ่นหอม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสราวุธ  ราชจันทร์
2. นายอภิสิทธิ์  เอื้อมงคลานนท์
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาวสิริวรรณ  ตันชูชีพ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 5 1. เด็กชายปริวรรต  กลิ่นบุญรอด
2. เด็กชายพัสกร  สุวรรณโท
3. เด็กชายมณฑล  ปรภากร
 
1. นางสาววัลภา  ชวดคำ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงศ์  ปรีอปรัง
2. นายตุลธร  ก้องไตรภพ
3. นายพีรวุฒิ  จงศุภนิมิต
 
1. นางวรารัตน์  พูลมี
2. นางจิราวดี  โคตรภูมิ