สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 21 1. นายฤทธิชัย  เลี่ยมทอง
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 1. เด็กชายปฏิญญา  ถนอมบุญ
 
1. นางสาววัลภา  ชวดคำ
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 13 1. เด็กชายนภาดล  คิวหา
2. เด็กชายบรรพตรี  ปานแดง
3. เด็กชายวศวรรษ  รัตนสัมพันธ์
 
1. นางสาววัลภา  ชวดคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายติณห์  หาญศิริสาธิต
2. เด็กชายนภาดล  คิวหา
3. เด็กชายศรราม  อ้นสุวรรณ
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.67 เงิน 6 1. เด็กชายภคพล  วิสุทธิเทวินทร์
2. เด็กชายภวินท์  พิศาลเศรษฐกุล
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นายนรากรณ์  จินพุทธ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายคณาพจน์  หนูนุ่น
2. เด็กชายรวีวัชร  สมบุญญฤทธฺิ์
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นายสุรวัฒน์  ขจรวิทย์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายรัชชานนท์  มโนมัธยา
2. เด็กชายอานนท์  นันทประยงค์
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นายนรากรณ์  จินพุทธ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายชาญวุฒิ  กนกแก้ว
2. นายภูมิพัฒน์  พันธุ์พฤกษ์
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นายนรากรณ์  จินพุทธ