สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายกรกช  เจียมสง่า
 
1. นางสาววัลภา  ชวดคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 29 1. เด็กชายศรราม  อ้นสุวรรณ
 
1. นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 23 1. นายประภัส  ขำสม
 
1. นางนันธนา  อินรุกขา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นายชนกานต์  นกทอง
2. นายปิติพัฒน์  อิสรีย์วรทิต
3. นายวิษุวัต  ประกอบนพเก้า
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กชายกันตพงศ์  สมบูรณ์
2. เด็กชายวิชเยนทร์  บุญเรือน
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นายนรากรณ์  จินพุทธ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 14 1. นายธนพล  อริยะคุณาธร
2. นายอติรุจ  เทอดเกียรติชัย
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นายนรากรณ์  จินพุทธ
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายก้องกิตติ  ควรเนตร
2. นายธีร์ธวัช  เพิ่มผล
3. นายสาริศ  งามเสงี่ยม
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาวสิริวรรณ  ตันชูชีพ