สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 29 1. นายปัณณวัฒน์  ศิริมังคโล
 
1. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณิชากร  พิพัฒน์ผดุงสิน
2. เด็กชายหิรัญ  เศวตจันฤกษ์
 
1. นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นายวัชรพันธ์  ญานะ
2. นายสุรพล  บุญกุสล
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40.25 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณิชากร  พิพัฒน์ผดุงสิน
2. เด็กชายธีรภัทร  สมบัติวงค์
3. เด็กชายหิรัญ  เศวตจันฤกษ์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวุฒิ  บุญช่วย
2. เด็กชายวงศกร  วังวล
3. เด็กชายอิทธิกร  ห้วยใหญ่
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวชลพรรษ  จันทร์กลิ่นหอม
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 11 1. นายชาญวุฒิ  กนกแก้ว
2. นายสาริศ  งามเสงี่ยม
3. นายอนุภัทร  สุขสมบูรณ์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวชลพรรษ  จันทร์กลิ่นหอม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 38.22 เข้าร่วม 9 1. นายธนชิต  แสงฉลวย
2. นายธนา  เจียวยิ้น
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาวสิริวรรณ  ตันชูชีพ