สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายกรกช  เจียมสง่า
 
1. นางสาววัลภา  ชวดคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 29 1. นายปัณณวัฒน์  ศิริมังคโล
 
1. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 29 1. เด็กชายศรราม  อ้นสุวรรณ
 
1. นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 21 1. นายฤทธิชัย  เลี่ยมทอง
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 1. เด็กชายปฏิญญา  ถนอมบุญ
 
1. นางสาววัลภา  ชวดคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 23 1. นายประภัส  ขำสม
 
1. นางนันธนา  อินรุกขา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 13 1. เด็กชายนภาดล  คิวหา
2. เด็กชายบรรพตรี  ปานแดง
3. เด็กชายวศวรรษ  รัตนสัมพันธ์
 
1. นางสาววัลภา  ชวดคำ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชนกานต์  นกทอง
2. นายณัฐพงศ์  ปรือปรัง
3. นายวิษุวัต  ประกอบนพเก้า
 
1. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณิชากร  พิพัฒน์ผดุงสิน
2. เด็กชายหิรัญ  เศวตจันฤกษ์
 
1. นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นายวัชรพันธ์  ญานะ
2. นายสุรพล  บุญกุสล
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40.25 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณิชากร  พิพัฒน์ผดุงสิน
2. เด็กชายธีรภัทร  สมบัติวงค์
3. เด็กชายหิรัญ  เศวตจันฤกษ์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณภัทร  เพ็ชรศรีกุล
2. นายปรินทร  มโนมัยเสาวภาคย์
3. นายวงศกร  เสริมเจริญกิจ
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางจุติมา  จันทร์ตระกูล
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณิชากร  พิพัฒน์ผดุงสิน
2. เด็กชายธีรภัทร  สมบัติวงค์
3. เด็กชายหิรัญ  เศวตจันฤกษ์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวชลพรรษ  จันทร์กลิ่นหอม
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนชิต  แสงฉลวย
2. นายรัฐนันท์  วิริยะการุณย์
3. นายสุรเกียรติ  เถื่อนสันเทียะ
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวชลพรรษ  จันทร์กลิ่นหอม
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวุฒิ  บุญช่วย
2. เด็กชายวงศกร  วังวล
3. เด็กชายอิทธิกร  ห้วยใหญ่
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวชลพรรษ  จันทร์กลิ่นหอม
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 11 1. นายชาญวุฒิ  กนกแก้ว
2. นายสาริศ  งามเสงี่ยม
3. นายอนุภัทร  สุขสมบูรณ์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวชลพรรษ  จันทร์กลิ่นหอม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายติณห์  หาญศิริสาธิต
2. เด็กชายนภาดล  คิวหา
3. เด็กชายศรราม  อ้นสุวรรณ
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นายชนกานต์  นกทอง
2. นายปิติพัฒน์  อิสรีย์วรทิต
3. นายวิษุวัต  ประกอบนพเก้า
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.67 เงิน 6 1. เด็กชายภคพล  วิสุทธิเทวินทร์
2. เด็กชายภวินท์  พิศาลเศรษฐกุล
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นายนรากรณ์  จินพุทธ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายคณาพจน์  หนูนุ่น
2. เด็กชายรวีวัชร  สมบุญญฤทธฺิ์
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นายสุรวัฒน์  ขจรวิทย์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายรัชชานนท์  มโนมัธยา
2. เด็กชายอานนท์  นันทประยงค์
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นายนรากรณ์  จินพุทธ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กชายกันตพงศ์  สมบูรณ์
2. เด็กชายวิชเยนทร์  บุญเรือน
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นายนรากรณ์  จินพุทธ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายชาญวุฒิ  กนกแก้ว
2. นายภูมิพัฒน์  พันธุ์พฤกษ์
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นายนรากรณ์  จินพุทธ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 14 1. นายธนพล  อริยะคุณาธร
2. นายอติรุจ  เทอดเกียรติชัย
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นายนรากรณ์  จินพุทธ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 38.22 เข้าร่วม 9 1. นายธนชิต  แสงฉลวย
2. นายธนา  เจียวยิ้น
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาวสิริวรรณ  ตันชูชีพ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสราวุธ  ราชจันทร์
2. นายอภิสิทธิ์  เอื้อมงคลานนท์
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาวสิริวรรณ  ตันชูชีพ
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจรัสธาดา  คัทมาร
2. เด็กชายธนกร  อริยปรัชญากล
3. เด็กชายเมธา  คิวหา
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นายนรากรณ์  จินพุทธ
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายก้องกิตติ  ควรเนตร
2. นายธีร์ธวัช  เพิ่มผล
3. นายสาริศ  งามเสงี่ยม
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาวสิริวรรณ  ตันชูชีพ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 5 1. เด็กชายปริวรรต  กลิ่นบุญรอด
2. เด็กชายพัสกร  สุวรรณโท
3. เด็กชายมณฑล  ปรภากร
 
1. นางสาววัลภา  ชวดคำ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงศ์  ปรีอปรัง
2. นายตุลธร  ก้องไตรภพ
3. นายพีรวุฒิ  จงศุภนิมิต
 
1. นางวรารัตน์  พูลมี
2. นางจิราวดี  โคตรภูมิ