สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววลัยพร  วุฒิไพบูลย์ผล
 
1. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายปฏิภาณ  ท่าพริก
2. เด็กชายวทัญญู  สอดศรี
3. เด็กชายอาทิตย์ชยางกูร  กันภัย
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  พืชพรรณ
2. นางสาวพอดี  แสไพศาล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เชื้อไทย
2. เด็กชายวทัญญู   สอดศรี
 
1. นายประเสริฐ  โฆษวิฑิตกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.49 ทอง 11 1. นางสาวสุนิสา  อินทะวงศ์
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  จันทิมางกูร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นายชานนท์  โพธิเสถียร
2. นางสาวสุกฤตา  ชอระชาญ
 
1. นายเกียรติพงษ์  นุ่มแนบ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 5 1. นางสาวนุชจรีย์  ชุดกลาง
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
 
1. นางสาวปัทมา  ฮูเซน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 4 1. นายณัฐพร  อ่อนภูเขา
2. นายธนชิต  พลเยี่ยม
3. นางสาววลัยภัทร  พิจารณ์คุรุกิจ
4. นายอภิวัฒน์  วิชัย
5. นางสาวอาทิตยา  แก้ววงษา
6. นายเจษฎา  แก้วศรีนวม
 
1. นางสาวอัญชลี  ชูช่วย
2. นายวัชรานนท์  ลาบึง
3. นางสาวปัทมา  ฮูเซน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมานะ  โชคสิริมงคลกุล
 
1. นางลภัสรดา  ศิริเขตรกิจ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนิษฐา   แซมทอง
2. เด็กหญิงจีรารัตน์  นุ่นนาแซง
3. เด็กหญิงนฤมล  ภูบุบผา
 
1. นางสาววัลยา  ทวีสมบูรณ์
2. นางสาวณปภัช  ถีติปริวัตร์
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.68 ทอง 4 1. เด็กชายจักรกฤษ  แก้วน้อย
 
1. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์กุล
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกศรินทร์  ดุจรัตนอาภรณ์
 
1. นายบุญยงค์  มีพร้อม
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนงค์นาถ  อบลา
 
1. นางสาวมาลิษา  พิกุลโสม