สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงจรัสรวี  ภู่เงิน
 
1. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  อุปรา
 
1. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.65 เงิน 17 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำวัง
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  จันทิมางกูร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นายธนชิต  พลเยี่ยม
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงจรัสรวี  ภู่เงิน
 
1. นางสาวกรปภา  สถานพงษ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74.58 เงิน 4 1. เด็กชายชนาศักดิ์  ชูนุช
2. เด็กชายชวาล  บุญศรี
3. เด็กหญิงชุติมา  ผดุงทรง
4. เด็กชายธีรวัฒน์  ไชยปอง
5. เด็กหญิงภัทรวดี  วัฒนราช
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  เพ็ชรพนมขวัญ
7. เด็กชายสรัล  พิพัฒน์รชตกุล
8. เด็กชายสุณัชญ์  เร่งรัด
 
1. นางสาวอัญชลี  ชูช่วย
2. นายนาวิน  โพธิ์ศรี
3. นางสาวสุทธาทิพย์  จันทิมางกูร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงจนัญญา  ไกรโสภา
2. เด็กชายณัฐกฤษณ์  เบ้าสาลี
 
1. นายภวินท์  ศรีบุญเรือง