สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์สด
 
1. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 1. นางสาวนภัสสร  สุนทรา
 
1. นางสาวดุษฎี  เทพนนท์กลาง
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 22 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
2. เด็กชายศรัณย์  นินศิรา
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ปาละสิงห์
 
1. นางสาวดุษฎี  เทพนนท์กลาง
2. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 68.16 ทองแดง 20 1. นางสาวกาญจนา  ชูรัตน์
2. นางสาววาธินี  คงแจ้ง
3. นางสาวสิริยากร  สนศรี
 
1. นางสาวดุษฎี  เทพนนท์กลาง
2. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชาลิสา  ดวงแก้ว
2. เด็กชายรัชพล  วัฒนรัตน์
3. เด็กชายศรัณย์  นินศิรา
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  พืชพันธ์ุ
2. นางสาวสุชีรา  ใจหวัง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นางสาวจิรภัทร  ศรีใส
2. นางสาวพิชดา  พูลคุณานุกูร
3. นางสาวเพ็ญขวัญ  ดานชัยภูมิ
 
1. นางษมากร  บุญยงค์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายก้องเกียรติ  มณีรัตนบัณฑพ
2. เด็กชายปัณณธร  สร้อยทอง
 
1. นายวัชรานนท์  ลาบึง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 24 1. เด็กชายมิ่งแมน  จับกลาง
2. เด็กหญิงอารยา  เร้าเกษตรกรรณ์
 
1. นายเกียรติพงษ์  นุ่มแนบ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายอภิวัฒน์  วิชัย
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 15 1. นางสาวอารยา  ชูวงศ์
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐกฤษณ์  เบ้าสาลี
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวเมธินี  สมจิตร
 
1. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์กุล