สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ปาละสิงห์
 
1. นายนาวิน  โพธิ์ศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 14 1. นายรชต  บุญรอด
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  นบนอบ
 
1. นางสาวกาญจนา  วงค์ขันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 19 1. นายเตชสิทธิ์  ท้วมจุ้ย
 
1. นางสาวนันธิยา  ไชยสะอาด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงจันทรจิรา  ประทุมรัตน์
2. เด็กชายชวาล  บุญศรี
3. เด็กชายณัฐกฤษณ์  เบ้าสาลี
 
1. นางเรวดี  ไกรฤกษ์
2. นางสาวอัญชลี  ชูช่วย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 23 1. นายนภวัฒน์  สืบนุสรณ์
2. นายรชต  บุญรอด
3. นายวีรภัทร  ขาวเสน
 
1. นางเรวดี  ไกรฤกษ์
2. นางสาวอัญชลี  ชูช่วย
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นางสาวนันธิตา  แสนคาร
2. นางสาวปิ่นมนัส  นิยมไชยวิสาล
 
1. นายประเสริฐ  โฆษวิฑิตกุล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายวศิน  วงษ์เพิก
 
1. นางสาวกรปภา  สถานพงษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 24.75 เข้าร่วม 15 1. นางสาวสันห์สิรี  ฉายมงคล
 
1. นางมญธิรา  กันตามระ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิลภัทร  พัชราพงศ์
 
1. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นางสาวสัณห์สิรี  ฉายมงคล
 
1. นางสาวนฤมล  สุวิพล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45.67 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายอาทิตย์ชยางกูร  กันภัย
 
1. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 13 1. นายอภิวัฒน์  วิชัย
 
1. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายรัฐนันท์  คัมภีรศาสตร์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ปาละสิงห์
 
1. นายชรินทร์  ชุมภูห้วย
2. นางสาวกรปภา  สถานพงษ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 17 1. นางสาวสันห์สิรี  ฉายมงคล
2. นายอภิวัฒน์  วิชัย
 
1. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
2. นางมญธิรา  กันตามระ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพชรวิชช์  อนุมอญ
2. เด็กชายรัฐนันท์  คัมภีรศาสตร์
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
2. นางสาวนิภาพร  พงศ์สุธีธรรม
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 1. นายสิรภพ  สุขสุเสียง
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นายธนากร  นาคเนตร์
 
1. นางสาวพัฒณียา  ขัติยกุล