สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงจรัสรวี  ภู่เงิน
 
1. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์สด
 
1. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  อุปรา
 
1. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววลัยพร  วุฒิไพบูลย์ผล
 
1. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาวิเศษ
 
1. นางสาวดุษฎี  เทพนนท์กลาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 1. นางสาวนภัสสร  สุนทรา
 
1. นางสาวดุษฎี  เทพนนท์กลาง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 22 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
2. เด็กชายศรัณย์  นินศิรา
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ปาละสิงห์
 
1. นางสาวดุษฎี  เทพนนท์กลาง
2. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 68.16 ทองแดง 20 1. นางสาวกาญจนา  ชูรัตน์
2. นางสาววาธินี  คงแจ้ง
3. นางสาวสิริยากร  สนศรี
 
1. นางสาวดุษฎี  เทพนนท์กลาง
2. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายมาวิน  จันทร์สวัสดิ์
2. เด็กชายสหภพ  เหรียญภูมิกิจ
 
1. นายธีระยุทธ  ชินสมบูรณ์
2. นายหัสดี  ศรีโท
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจรัญ  โพธิ์วัฒนไพศาล
2. นายอภิวัฒน์  วิชัย
 
1. นางสาวพฤฒยา  เลิศมานพ
2. นายโอภาส  จอมสายศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ปาละสิงห์
 
1. นายนาวิน  โพธิ์ศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 14 1. นายรชต  บุญรอด
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  นบนอบ
 
1. นางสาวกาญจนา  วงค์ขันธ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 19 1. นายเตชสิทธิ์  ท้วมจุ้ย
 
1. นางสาวนันธิยา  ไชยสะอาด
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงจันทรจิรา  ประทุมรัตน์
2. เด็กชายชวาล  บุญศรี
3. เด็กชายณัฐกฤษณ์  เบ้าสาลี
 
1. นางเรวดี  ไกรฤกษ์
2. นางสาวอัญชลี  ชูช่วย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 23 1. นายนภวัฒน์  สืบนุสรณ์
2. นายรชต  บุญรอด
3. นายวีรภัทร  ขาวเสน
 
1. นางเรวดี  ไกรฤกษ์
2. นางสาวอัญชลี  ชูช่วย
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชาลิสา  ดวงแก้ว
2. เด็กชายรัชพล  วัฒนรัตน์
3. เด็กชายศรัณย์  นินศิรา
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  พืชพันธ์ุ
2. นางสาวสุชีรา  ใจหวัง
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นางสาวจิรภัทร  ศรีใส
2. นางสาวพิชดา  พูลคุณานุกูร
3. นางสาวเพ็ญขวัญ  ดานชัยภูมิ
 
1. นางษมากร  บุญยงค์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวธัญพร  จีรบรรเจิดชัย
2. เด็กชายปัณณธร  สร้อยทอง
3. เด็กชายศิวกร  สีดาพาลี
 
1. นายอาทิตย์  จันทกุลมานะ
2. นายสุรินทร์  บรรเริงเสนาะ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนุศรา  ผ่องศรี
2. นายปพณสรรค์  สุภาตรี
3. นางสาวเมธินี  สมจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์  บรรเริงเสนาะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายปฏิภาณ  ท่าพริก
2. เด็กชายวทัญญู  สอดศรี
3. เด็กชายอาทิตย์ชยางกูร  กันภัย
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  พืชพรรณ
2. นางสาวพอดี  แสไพศาล
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววันทนียา  อาสาชนา
2. นางสาวศิรประภา  หวังบรรจงกิจ
3. นางสาวสุดารัตน์  สุจริตภักดี
 
1. นางวันเพ็ญ  ทิพย์ศิโรเวฐน์
2. นายสุทธิพงศ์  อาศิรพจน์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เชื้อไทย
2. เด็กชายวทัญญู   สอดศรี
 
1. นายประเสริฐ  โฆษวิฑิตกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นางสาวนันธิตา  แสนคาร
2. นางสาวปิ่นมนัส  นิยมไชยวิสาล
 
1. นายประเสริฐ  โฆษวิฑิตกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปริยา  เหมือนเกียรติ
2. เด็กชายสรัล  พิพัฒน์รชตกุล
 
1. นายสุทธิพงศ์  อาศิรพจน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายก้องเกียรติ  มณีรัตนบัณฑพ
2. เด็กชายปัณณธร  สร้อยทอง
 
1. นายวัชรานนท์  ลาบึง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.65 เงิน 17 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำวัง
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  จันทิมางกูร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.49 ทอง 11 1. นางสาวสุนิสา  อินทะวงศ์
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  จันทิมางกูร
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 24 1. เด็กชายมิ่งแมน  จับกลาง
2. เด็กหญิงอารยา  เร้าเกษตรกรรณ์
 
1. นายเกียรติพงษ์  นุ่มแนบ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นายชานนท์  โพธิเสถียร
2. นางสาวสุกฤตา  ชอระชาญ
 
1. นายเกียรติพงษ์  นุ่มแนบ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. นายวัชรพงษ์  พนัด
 
1. นางสาวอรุณกมล  สุขพิบูลย์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายอภิวัฒน์  วิชัย
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอินทิรา  คุ้มคุณ
 
1. นางสาวอรุณกมล  สุขพิบูลย์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 15 1. นางสาวอารยา  ชูวงศ์
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐกฤษณ์  เบ้าสาลี
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิภาพร  บุญชู
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายสิทธิชัย  จันทคาม
 
1. นายอรุณกมล  สุขพิบูลย์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราวรรณ  บุตรสุด
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนภัสสร  จ้ายหนองบัว
2. เด็กหญิงนภัสสร  เพียสมนา
 
1. นางสาวอรุณกมล  สุขพิบูลย์
2. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายรวิพล  แสงทรัพย์
 
1. นางสาวอรุณกมล  สุขพิบูลย์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นายธนชิต  พลเยี่ยม
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. นายมาวิน  จันทร์สวัสดิ์
2. นายสหศวรรษ  ขวัญแก้ว
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญเสน
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
2. นางสาวอรุณกมล  สุขพิบูลย์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชูศักดิ์  แสงเดือน
2. นายณัฐพร  อ่อนภูเขา
3. นายสุชาติ  ตรีเพ็ชร์รัตน์
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
2. นายพิทักษ์  แจ้งมงคล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวุฒิภัทร  พุ่มท้วม
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 5 1. นางสาวนุชจรีย์  ชุดกลาง
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายวศิน  วงษ์เพิก
 
1. นางสาวกรปภา  สถานพงษ์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 24.75 เข้าร่วม 15 1. นางสาวสันห์สิรี  ฉายมงคล
 
1. นางมญธิรา  กันตามระ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิลภัทร  พัชราพงศ์
 
1. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นางสาวสัณห์สิรี  ฉายมงคล
 
1. นางสาวนฤมล  สุวิพล
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงจรัสรวี  ภู่เงิน
 
1. นางสาวกรปภา  สถานพงษ์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45.67 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายอาทิตย์ชยางกูร  กันภัย
 
1. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 13 1. นายอภิวัฒน์  วิชัย
 
1. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวเมธินี  สมจิตร
 
1. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์กุล
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
 
1. นางสาวปัทมา  ฮูเซน
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวาสนา  จุลศักดิ์
 
1. นางสาวปัทมา  ฮูเซน
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายรัฐนันท์  คัมภีรศาสตร์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ปาละสิงห์
 
1. นายชรินทร์  ชุมภูห้วย
2. นางสาวกรปภา  สถานพงษ์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 17 1. นางสาวสันห์สิรี  ฉายมงคล
2. นายอภิวัฒน์  วิชัย
 
1. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
2. นางมญธิรา  กันตามระ
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74.58 เงิน 4 1. เด็กชายชนาศักดิ์  ชูนุช
2. เด็กชายชวาล  บุญศรี
3. เด็กหญิงชุติมา  ผดุงทรง
4. เด็กชายธีรวัฒน์  ไชยปอง
5. เด็กหญิงภัทรวดี  วัฒนราช
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  เพ็ชรพนมขวัญ
7. เด็กชายสรัล  พิพัฒน์รชตกุล
8. เด็กชายสุณัชญ์  เร่งรัด
 
1. นางสาวอัญชลี  ชูช่วย
2. นายนาวิน  โพธิ์ศรี
3. นางสาวสุทธาทิพย์  จันทิมางกูร
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 4 1. นายณัฐพร  อ่อนภูเขา
2. นายธนชิต  พลเยี่ยม
3. นางสาววลัยภัทร  พิจารณ์คุรุกิจ
4. นายอภิวัฒน์  วิชัย
5. นางสาวอาทิตยา  แก้ววงษา
6. นายเจษฎา  แก้วศรีนวม
 
1. นางสาวอัญชลี  ชูช่วย
2. นายวัชรานนท์  ลาบึง
3. นางสาวปัทมา  ฮูเซน
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพชรวิชช์  อนุมอญ
2. เด็กชายรัฐนันท์  คัมภีรศาสตร์
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
2. นางสาวนิภาพร  พงศ์สุธีธรรม
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 1. นายสิรภพ  สุขสุเสียง
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมานะ  โชคสิริมงคลกุล
 
1. นางลภัสรดา  ศิริเขตรกิจ
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นายธนากร  นาคเนตร์
 
1. นางสาวพัฒณียา  ขัติยกุล
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงจนัญญา  ไกรโสภา
2. เด็กชายณัฐกฤษณ์  เบ้าสาลี
 
1. นายภวินท์  ศรีบุญเรือง
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนิษฐา   แซมทอง
2. เด็กหญิงจีรารัตน์  นุ่นนาแซง
3. เด็กหญิงนฤมล  ภูบุบผา
 
1. นางสาววัลยา  ทวีสมบูรณ์
2. นางสาวณปภัช  ถีติปริวัตร์
 
66 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.68 ทอง 4 1. เด็กชายจักรกฤษ  แก้วน้อย
 
1. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์กุล
 
67 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกศรินทร์  ดุจรัตนอาภรณ์
 
1. นายบุญยงค์  มีพร้อม
 
68 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนงค์นาถ  อบลา
 
1. นางสาวมาลิษา  พิกุลโสม