สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัฐฐาวดี  ภักดิ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คำแดง
3. เด็กหญิงหทัยชนก  อ้มชาติ
 
1. นายประจักษ์  น้อยเหนื่อย
2. นางสาวนารีรัตน์  เครือสังข์
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เยาวสุต
2. นางสาวนุชนาฎ  โสภี
3. นางสาวภัสราภรณ์  ล้อประกานต์สิทธิ์
 
1. นายประจักษ์  น้อยเหนื่อย
2. นายอิทธิโชค  นาคสนอง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิพฤษ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  แผ้วโคกสูง
3. เด็กหญิงแจ่มนภา  วิชยประชา
 
1. นางสาวอัญชนา  โพธิพลากร
2. นางสาววาสนา  วงษาไชย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพสุธา  มีบรรจง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  มาระออน
 
1. นายอนันต์  ปิงยศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  รัตนสิทธิ์
2. เด็กชายสมบัติ  กีรติพงศ์
 
1. นายอนันต์  ปิงยศ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลดา  พรมนัส
2. นางสาวณิษา  นามสมบูรณ์
3. นายปกาศิต  โสมาศรี
4. นางสาวอารียา  ผ่านพรม
5. นางสาวอุไรรัตน์  ชมขวัญ
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยวุฒิ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรมมา
2. นางสาวกัญญารัตน์  พงษ์วิเศษ
3. นางสาวกุลธิดา  ผดุงโภชน์
4. นายชาคร  เผือกม่วงศรี
5. นายณัชพน  รุกิจเจริญ
6. นางสาวดวงแข  นาคสุข
7. นายปกาศิต  โสมาศรี
8. นางสาวปราณี  เรืองนิคม
9. นายรัฐศาสตร์  บุญมาก
10. นางสาววรรณรัตน์  เล้าเลิศมงคล
11. นางสาววราภรณ์  วรรณวงษ์
12. นางสาวศรัญญา  บัวเพชร
13. นางสาวศิริรัตน์  พิทักษ์
14. นายศุภกิจ  สระทองเทียน
15. นางสาวสุดารัตน์  ฉิมสันเที้ยะ
16. นายอดิศักดิ์  ภูครองหิน
17. นายอนุวัฒน์  บุญมั่น
18. นางสาวอภิญญา  ศรีโท
19. นางสาวอาภรณ์  เรือนคำ
20. นางสาวอุษา  ตีระวรมงคล
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นางสาวผุสดี  พูลสุขกล่ำ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยวุฒิ
4. นางสาวจารุวรรณ  ยิ่งยงค์
5. นางสาวจินดา  ผาดศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.32 ทอง 11 1. นางสาวภัทรวดี  พรมไชย
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวศิน  พานิชยายนต์
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ทุมมา
 
1. นางพุทธิชาต  คนอยู่
2. นางสาวเกษร  ศรีทองสุข
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนิษฐา  อานามนารถ
2. นางสาวกุลธารินท์  ธรรมสืบศักดิ์
3. นางสาวจรรยพร  โพธิสละ
4. นางสาวชลลดา  อุตรใส
5. นางสาวณิชกานต์  ศรีวัฒกพงศ์
6. นายธนกฤต  ชื่นฤทัย
7. นายธนาธิป  เพชรทอง
8. นางสาวธาราทิพย์  บรรจง
9. นางสาวนทีกานต์  ทาญาติ
10. นายปัญธนัตย์  ชูรัตน์
11. นางสาวรัตนาภรณ์  หมวดไธสงค์
12. นางสาวศิรินภา  เกตพิลา
13. นายอิทธิพล  มีวอน
14. นางสาวเก็จมณี  ขุนประดา
15. นายโกษา  ประเสริฐทรัพย์
 
1. นายสนธยา  ปาวัน
2. นายประจักษ์  น้อยเหนื่อย
3. นายธีรพัชร์  ศิลาวิโรจน์ธาดา
4. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลรัตน์  แซ่แต้
2. นางสาวสิริธร  ลิมปภาส
 
1. นางผุสดี  โมกวิสุทธิ์
2. นางปภาพินท์  นาภูมิ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาพร  จตุเทน
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์นภา  ภาชนะ
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ไพศาลศรี
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาววราภรณ์  วรรณวงษ์
 
1. นายปรีชา  จันทร์ขัย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวัฒน์  แถมพยัค
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.67 ทอง 4 1. เด็กชายภูวดล  ชีวะถาวร
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ประพฤติงาม
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปกาศิต  โสมาศรี
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเสาวภาค  ทบวงษ์
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชนก  เลี่ยนกัตวา
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปกาศิต  โสมาศรี
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิตา  แดงสำราญ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกฤต  วิทยพันธ์พงศ์
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชนก  เลี่ยนกัตวา
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริยา  ล้ำเลิศ
2. นางสาวนริศรา  จันทร์แจ้ง
3. นางสาวปรียาวรรณ  บุณยทรรพ
4. นางสาวภัสสร  จันทจร
5. นางสาววิภารัตน์  พันธุ์ทุม
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
3. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจีรติ  รัตนตรียานุภาพ
 
1. นายสุชาติ  จงประเสริฐกุล
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยชนก  วงศ์เจตดิลก
 
1. Mr.Paul  Juma
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.2 ทอง 6 1. นางสาวนัฐกาญจน์  สง่าเขียว
 
1. นางพรรณทิพย์  มิ่งวานิช
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  สืบพลาย
2. นางสาวกมลวรรณ  เกษตรชาญชัย
3. เด็กหญิงณธษา  เตชธรธนาคูณ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์   แป้งหอม
5. เด็กหญิงพราวฉัตร  ตรงสันติพงศ์
 
1. นางสาวศศิธร  นิลพุ่ม
2. นายธีรพงษ์  ทับทิมบัว
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติกร  โตรื่น
2. นายณัฐวุฒิ  พูลเกิด
3. นายธนิสร  รุ่งรักษ์สันติ์
4. นายรัฐการ  ชุ่มวารี
5. นางสาวศศิปรียา  ผลสุขขา
 
1. นางสาวเสาวรัตน์  เจริญวรชัย
2. นางสาวจันทร์นภา  ผลทิพย์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กอเจริญวิทย์
2. เด็กหญิงสุลิลธร  ปุงปอพาน
 
1. นายธีรเชษฐ  ปราชญ์ธนจตุพร
2. นางสาวจุุฬารัตน์  ดวงแก้ว
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  อินทะจันทร์
2. เด็กหญิงอมลรดา  เจริญโชคปัญญา
 
1. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
2. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพลช  อาจสามารถ
2. นายสุรชัย  สังกลิ่น
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวอรุณพร  บุญนิล
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชญาดา  นิธิไวกูณฐ์
2. นายพีรกิตต์  บุญกิตติพร
 
1. นายอภิรักษ์  วรปรียากุล
2. นายวศิน  รัตนยาติกุล
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายจตุพร  ตราสุวรรณ์
2. นางสาวชลธิชา  หมีเงิน
3. นางสาวพนิตพิชา  ทองผาฐาปนา
 
1. นางอนุสรณ์  สิขัณฑกนาค
2. นางสาววิบูลย์ศิริ  ชื่นชุมทรัพย์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 6 1. นางสาวณัชชา  เจริญศักดิ์
2. นางสาวทัตพิชา  ดิษฐบำรุง
3. นางสาวปภาวรินท์  พันธ์บุญ
 
1. นางอนุสรณ์  สิขัณฑกนาค
2. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัทธิ์ชนก  รุ่งแจ้ง
 
1. นายปรีชา   จันทร์ชัย
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  วีรสิทธิ์
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุวิชัย  อวยพรชัยกุล
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสสินี  อังสุวิโรจน์
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
43 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุกูล  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  บุญธรรม
 
44 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวุฒิชัย  ตั้งเจริญศิริวงศ์
 
1. นายวีรกร  กีสุริยา