สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  หงษ์ทอง
 
1. นางวรรณภา  ทรงเสรีย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 12 1. นางสาววรกานต์  ตัณฑสุริยะ
 
1. นางสาวอาทิติยา  มาลาแวจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงปภาวดี  นาดี
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ทุมมา
 
1. นางธนาภรณ์  ประพันธ์พจน์
2. นางสาวจารุณี  ไทยทองหลาง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภรดา  ปะมาระเต
2. เด็กหญิงอริสรา  พันแจ้ง
 
1. นายดรณ์  สุขอนันตกุล
2. นายชานนท์  รักปรางค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายกษมา  ทองสว่าง
2. เด็กชายติณณภพ  วิวัฒน์นวกิจ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญมา
 
1. นางสาวปราณีวัลย์  สายบุดดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายกุลชาติ  ฤทธิ์เต็ม
2. เด็กชายนิธิ  มงคลสกุลกิจ
3. เด็กชายพันธกานต์  อินทรสูต
 
1. นางสาวละมุล  ตาลกุล
2. นางสาวปวินดา  ทรงมิตร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.31 เงิน 14 1. เด็กหญิงนันท์นิชา  ย้งวัฒน์ธนกิจ
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 18 1. นายณฉัตร  สันทัด
2. นางสาววลี  ทันหิกรณ์
 
1. นางสาวเกษร  ศรีทองสุข
2. นางพุทธิชาต  คนอยู่
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสนนาใต้
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สาลี
 
1. นางปภาพินท์  นาภูมิ
2. นางผุสดี  โมกวิสุทธิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพนิฎา  ประวัง
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวนัฐสุดา  มายิ้ม
 
1. นายปรีชา  จันทร์ชัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวสิริมา  ปานรุ่ง
 
1. นายปรีชา  จันทร์ชัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  อาภากุล
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายกิตติกร  รัตน์วัฒนชัยกุล
2. นายคงชลัช  เลิศวิจิตรานนท์
3. นายธเนศ  ทองศิริ
4. นายนันธวัฒน์  น้องศรี
5. นายสนธยา  นาเวียง
 
1. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
2. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรกรัณย์  ศรีวรรณะ
 
1. นางสาวสุกฤตา  อานนท์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.33 เงิน 14 1. นายปพน  วินิจฉัย
 
1. นางสาวนันทพร  บุญสันติสุข
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายณกรณ์  ชูศิริ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย