สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ต่อสิริกุลชัย
 
1. นางจุฑามาศ  วงศ์ยะรา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 7 1. นางสาวลักษิกา  พรหมวิจิตรการ
 
1. นางอารีย์  คลิ้งเคล้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นางสาววราภรณ์  วรรณวงษ์
 
1. นางสาวกัลยกร  มั่นถาวรวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวบุญศิริ  อัตชัยยง
2. นางสาวพลอยไพลิน  จันทะ
3. นางสาวสวรรค์ญา  เกิดผล
 
1. นางสาววาสนา  วงษาไชย
2. นายชานนท์  รักปรางค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายพงษ์ศักดิ์  ทวีฤทธิคุณชัย
2. นายยุทธพล  ศิริพานิชวัฒนา
3. นายเพิ่มพร  ลิมปิสุข
 
1. นายสมชาย  เลิศพรสุขสวัสดิ์
2. นางสาวรมยพร  สันทัดการ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นายธนกร  จันทร์สดี
 
1. นายอดิเรก  จันทร์แทน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนาขวัญ  วรรณทวี
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สืบแก้ว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวชนัญชิดา  ตุลยธำรงกิจ
2. นางสาวบุญญาพร  น้ำจันทร์
3. นางสาวอรสา  อ่ำอ่อน
 
1. นางสาวปรารถนา  สุบรรณจุ้ย
2. นางสาวศิริพร  พรประทาน