สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรติ  รัตนตรียานุภาพ
 
1. นายมงคล  วงศ์พยัคฆ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 8 1. นายกิตติพัฒน์  หาญประดิษฐ์
 
1. นายมงคล  วงศ์พยัคฆ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 10 1. นายจิรายุทธ  สงสะนะ
2. นายยุทธพล  ศิริพานิชวัฒนา
 
1. นายดรณ์  สุขอนันตกุล
2. นายชานนท์  รักปรางค์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายคมกริช  ตระกูลปาน
 
1. นางสาวนิ่มนวล  แดงบรรดิษฐ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายชนินทร์  จงธนาไพฑูรย์
 
1. นางสาวนิ่มนวล  แดงบรรดิษฐ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกิตติ์รวี  ปสันตา
2. เด็กชายชนกนันท์  บุญลัภยานันท์
3. เด็กชายรัตนพล  ละลี
 
1. นางสาวภิญญามาศ  เหล่าสะพาน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชนากานต์  เฉลียวชมบุญ
2. นายนัฐวุฒ  เมฆฤทธิไกร
3. นายวิทวัส  เวียงสุขไพบูลย์
 
1. นางสาวกุลกันยา  กระจับเงิน
2. นายปัญญา  ไพเราะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นายธนกร  จันทร์สดี
2. นายปณิธิ  บุญสนอง
3. นายวรินทร  ทิพารดี
 
1. นางสาวละมุล  ตาลกุล
2. นางสาวดวงมณี  โสภาพ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชนัสนันท์  เทศศิริ
 
1. Mr.Rowell  Baldoza
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 4 1. นายณัฐกิตติ์   ศรียอด
 
1. นางกฤติยา  แดงเอียด
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57.58 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายเมธาพร  เพชรสมัย
 
1. นางสาววีณา  เพชรจิระวรพงศ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 42.1 เข้าร่วม 19 1. นายธนดล  วงศ์เวคิน
 
1. นางสาววีณา  เพชรจิระวรพงศ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสุภัสสรา  คำขุนมุ้ย
 
1. นางสาวกุลรัตน์  นิธุรัมย์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 18 1. นายธนกฤต  วิทยพันธ์พงศ์
2. นางสาวอนุชนา  ไตรเรืองไพศาล
 
1. นางกฤติยา  แดงเอียด
2. นางสาวรวิวรรณฎา  จุ้ยบุญมี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงธนัญญา  คำสัตย์
2. เด็กชายปฏิภาณ  คุ้มกล่ำ
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวอรุณพร  บุญนิล