สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงมินิสาร  ชัยสุภา
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  แปลนดี
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.58 ทอง 8 1. นางสาวมุทิตา  พันธุ์บุญมี
2. นางสาวอรุณี  หล่อวีระธรรม
3. นางสาวอาทิตย์ตยา  ทองบาง
 
1. นายวุฒินันท์  สีดีจริง
2. นางสาวนันทนา  โนจิตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายจ๊อบ  แสงศิริ
2. นายนิธิชัย  ถูปาอ่าง
3. นางสาวสุดารัตน์  คาบแก้ว
 
1. นางอรอุมา  ตรองจิต
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภัสรา  ศักดิ์เพชร
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  พะธะนะ
 
1. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.15 ทอง 14 1. นางสาวสุดารัตน์  คาบแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  พุ่มเพิ่ม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑุลิกา  เดชเกตุ
2. เด็กชายวงศธร  พรมมี
 
1. นางสาวกรรณิกา  นาควัชระ
2. นางสาวพัชรี  มาลัยโคตร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวรุ่งนภา  มณีพงษ์
2. นายอดิศร  ปกรณ์พานิช
 
1. นางสาวกรรณิกา  นาควัชระ
2. นางสาวพัชรี  มาลัยโคตร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพงษ์  ถนอมยศ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  โพธิ์ลังกา
 
1. นางกนกพร  พุกท่าไม้
2. นางสาวธิดา  ทองแย้ม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายวรวิทย์  คูณกลาง
 
1. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภพ  ใจตาบ
2. เด็กชายกิติศักดิ์  เสือเงิน
3. เด็กหญิงขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
4. นางสาวขนิษฐา  เทียนสุข
5. นายคมกริช  บุญชู
6. เด็กชายจักรพันธ์   อินทรศร
7. นางสาวจารุฉัตร  ฉัตรธงชัย
8. เด็กหญิงชนกกานต์  วิเศษโส
9. เด็กหญิงชนิกานต์  ปิดตามานัง
10. นางสาวชนิพัณณิน  นิยมจันทร์
11. นางสาวชุติมา  เมินหา
12. เด็กหญิงณัฐฐิยา  เอี่ยมยิ้ม
13. นายณัฐพล  ทองโต
14. เด็กชายธนดล  วงษ์สุวรรณ
15. เด็กชายนววิช   ตนประเสริฐกุล
16. เด็กหญิงนิลุบล  พวงสุก
17. เด็กชายปณต  คล้ายจินดา
18. นางสาวปภัสรา  พ่วงเปีย
19. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอดเจริญ
20. นางสาวภคมน  กลิ่นอาจ
21. นายภวัคร  วรสันต์
22. นางสาวภัทรรักษ์  บัวขวัญ
23. เด็กชายวัชรัตน์  อ่อนแสง
24. เด็กชายวัฒน์  สุรินทร์แก้ว
25. นางสาววันทนา  ก่อธรรมเจริญ
26. นางสาวศิรินทร์ภรณ์  อินทร์มณี
27. นางสาวศุภรดา  เสริมสาธนสวัสดิ์
28. นางสาวสิรีธร  ปิยภัณฑ์
29. นางสาวสุพิชชา  วะรงค์
30. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็งสุวรรณ
31. นางสาวสโรชา  เครือเพ็ง
32. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญศรี
33. นางสาวอรทัย  บรรเลงส่ง
34. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ทองสัจจา
35. เด็กหญิงเบญญทิพย์   รุ่งอินทร์
36. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วดวงดี
37. นางสาวไอรินลดา  สุทธิโรจน์รักษา
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
2. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
3. นายศตนันท์  เรืองจรูญ
4. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
5. นางขวัญชนก  ชนะภามาศ
6. นายมงคล  อรุณฉาย
7. นายชาญศิลป์  นันโท
8. นายมนัญชัย  ปิยรัตน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 10 1. นางสาวภัทราวดี  ศรีใส
 
1. นายศตนันท์  เรืองจรูญ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญจพัฒน์   ศิริกรกุลวัฒน์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวสโรชา  เครือเพ็ง
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.32 ทอง 12 1. นางสาวพิชยา  โพธิ์อภิชาต
 
1. นางสาวภัทรนิตา  คูเมือง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนายพิทยา  แซ่ฉั่ว
2. นางสาวพิศมัย  สุขบรรเทิง
3. นายพีรพงษ์  คำสงคราม
4. นายศราวุธ  สิขันฑกะสมิตร
5. นางสาวเมษาวดี  วุฒิประพันธ์พงศ์
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  กุลชนะโพธิญาณ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันทนาภรณ์
 
1. Mr.YONG TAO   ZHAO
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมินิสาร  ชัยสุภา
2. นายวริศ  กลมเกลียว
 
1. นางสาวสุพรรณนี  กุลโสภิส
2. นางสาวเปรมกมล  แก้วพิทักษ์คุณ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายพยุงศักดิ์  โปร่งสันเทียะ
2. เด็กชายเอกรัตน์  กลมเกลียว
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พงษ์พิพัฒน์
2. นางสาวปพิชญา  คำดอกไม้
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมชิตรา  เหล่าวงษา
2. เด็กชายภูวนัตถ์  เทียนชัยเกิดศิลป์
 
1. นางกรรณพร  รอดสวัสดิ์
2. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี
 
21 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธรรมนูญ  วันชะเอม
2. นายพีรกานต์  เกรียงศรี
3. นายพีรพงษ์  คำสงคราม
 
1. นางสุรนาฎ  ลือศิริวัฒนา
2. นายศิลปชัย  หิมะกลัส
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศรัณยา   แสนรัง
2. นางสาวศิณีนาถ  ไทยสวี
3. นางสาวอรญา  รุ่งโลหะเรืองรอง
 
1. นางสุนันทา  ไพศาลศิลป์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 7 1. นางสาวมุทิตา  จันทร์สมาน
2. นางสาวอารญา  รักษาภักดี
3. นางสาวอโณทัย  สิงหันต์
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นางประไพ  ปิ่นแก้ว
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.8 ทอง 5 1. นางสาวชทาธิป  ดิษฐ์เอม
2. นางสาวณัฐมล  เปล่งรัตน์
3. นางสาวรัศมี  หงษ์โต
 
1. นางประไพ  ปิ่นแก้ว
2. นางสุภจิต  ข่วยสงค์