สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงชลธาร  โชติพนิชเศรษฐ์
 
1. นางอรจิรา  โพธิ์พูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 7 1. นายปริญญา  ชัยภิรมย์
 
1. นางจรูญ  ทองธัญญะ
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงนัทชา  อ้อยมนัสพร
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  โยนอก
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ใจยาว
 
1. นายวุฒินันท์  สีดีจริง
2. นางสาวนันทนา  โนจิตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงจรรยพร  แก้วบุตรดี
2. เด็กหญิงณัฐชา  เดชบำรุง
3. เด็กชายปัญจพัฒน์  ศิริกรกุลวัฒน์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่โง้ว
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พรหมศิริ
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  สาชิน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยิ้มอุดม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วัชราพงษ์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ธัญธนสินไพศาล
4. เด็กหญิงสุชาดา  สารีธา
5. เด็กหญิงอังคณา  กลิ่นชื่น
 
1. นายชาตรี  จินดามณี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.32 เงิน 18 1. เด็กหญิงวิปูชนีย์  ทนานทอง
 
1. นางสาวนิตยา  พุ่มเพิ่ม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงปรารถนา  โตไธสงค์
2. เด็กชายเจษฎา  พินดอน
 
1. นางสาวดวงเดือน  พยอมหอม
2. นายไผ่  ทองอยู่
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาววรชา  ชิวปรีชา
 
1. นายชาญศิลป์  นันโท
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายประสบชัย  สุขเลิศ
 
1. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวปาลิดา  ศิลปรัตน์
 
1. นายศตนันท์  เรืองจรูญ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงเนตรนภิส  เรืองวิจิตร
 
1. นางสาวเขมจิรา  รัตพันธ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวดาวนภา  เลียมไธสง
2. นายธีรพงศ์  เกษมศรีวิไล
 
1. นางสุรนาฎ  ลือศิริวัฒนา
2. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นายภูบดี  กมลมาศเมธากุล
2. นายศุภณัฐ  ปานสินธ์
 
1. นายศิลปชัย  หิมะกลัส
2. นางสาวกุณฑลี  กาญจนาภาศ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 17 1. นางสาวทะเลฝัน  สุขประเสริฐ
2. นายปัญญาพล  เมินหา
 
1. นางสุรนาฎ  ลือศิริวัฒนา
2. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตภินันท์  รัชตะประเมศฐ์
2. นางสาวมนทกานต์  อริยชัยสกุล
3. นางสาวเมธินี  บุญเจริญ
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นางจินตนา  วงศ์รัชตโภคัย