สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. นางสาวพลอยแก้ว  เมฆสุขใส
 
1. นางสาวนัฎฐณิชา  ชมภูพาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวมนนวรัตน์  เกตุสุวรรณวัฒนา
 
1. นางมยุรี  วรวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 1. นายปฏิิพล  รักภักดี
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  แปลนดี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิตรัตน์ดา  ฐิติภาคยานนท์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุญกัน
3. เด็กหญิงอุบลรัตน์  เป็งนันท์
 
1. นางสาวรภัทรฐ์นรา  โชติกลาง
2. นางสาวขวัญทิพย์  เทียนศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวจุฑามาศ  นาคสวัสดิ์
2. นายปฐมพงศ์  รัตนกุล
3. นางสาวอาริยา  เพ็งสุข
 
1. นางอรอุมา  ตรองจิตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  นุชนวล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คิดอ่าน
3. เด็กหญิงวนิดา  พลจันทึก
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  เรืองสา
2. นางสาวแพรรุ้ง  ธานีมาศ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายชญานนท์  บุญทา
2. เด็กหญิงพรสุมินทร์  พูลเพิ่มพันธ์
3. เด็กหญิงสกนธรัตน์  จันทร์ศิริเกียรติ
 
1. นางสาวสุภาวดี  จุฑารัตน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายนนทกร  วชิรโกสีย์
 
1. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชนาพร  ประกิ่ง
 
1. นายชาญศิลป์  นันโท
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วรรณประพันธ์
 
1. นายชาญศิลป์  นันโท
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นางสาวอรุณี  หล่อวีระธรรม
 
1. นายชาญศิลป์  นันโท
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงมนชนก  มากพุ่ม
 
1. นางสุธาสินี  ปิ่นทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนัญชนก  พงษ์พล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วัชราพงษ์
3. เด็กหญิงปภัสสร  อำไพศิริวงศ์
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  มะลิพุ่ม
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  ธันธนไพศาล
 
1. นางกานต์พิชชา  คงคา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปทิตตา  โพธิ
 
1. นายพีรดนย์  วัชรสาทร
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวสิริวรรณ  โอ่งเคลือบ
 
1. นางสาวหยาดรุ้ง  แซ่เตียว
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 17 1. นายภัทรพงษ์  หลานเศรษฐา
2. นายอนุรักษ์  สกุลเหมือน
 
1. นางสาวกุณฑลี  กาญจนาภาส
2. นายศิลปชัย  หิมะกลัส