สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงขนิษฐา  งามมั่ง
2. เด็กหญิงดวงหทัย  ไปด้วย
 
1. นางสุวรรณา  รักตสันติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพรชนก  รัตนกุล
 
1. นายประกาศิต  บุญวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 14 1. นางสาวกมลชนก  ศรีบุญยวง
 
1. นางสาวน้ำฝน  วรฉัตร
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชวัณวิชญ์  ว่องไวไพศาล
2. นายพรพรหม  อริยะธรรมถาวร
3. นายพูนทรัพย์  ภูษณรัตนากร
 
1. นายศราวุธ  พิมศร
2. นางลัดดา  เสือสืบพันธุ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศิริพงษ์เวคิน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางลัดดา  เสือสืบพันธุ์
2. นายศิรืวัฒน์  หาญตระกูล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  เต็มดวง
 
1. นางสาวเปรมกมล  แก้วพิทักษ์คุณ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 22 1. นางสาวสุพิชชา  วะรงค์
 
1. นางสาวเปรมกมล  แก้วพิทักษ์คุณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายภาคิน  นาคเกิด
2. เด็กหญิงมนชนก  มากพุ่ม
3. เด็กหญิงวิปุลา  นามเสนา
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  เรืองสา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจุฑามาศ  นาคสวัสดิ์
2. นายธีรพงษ์  ถนอมยศ
3. นางสาวนุชนารถ  พรหมเรือง
 
1. นางไพจิตร  ปานบำรุง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 11 1. นายกิตติศักดิ์  เกิดทอง
2. นายกิตติศักดิ์  แสงสะอาด
3. นายรุจิกร  อยู่ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวแพรรุ้ง  ธานีมาศ
2. นายตุลยดา  สุดกระโทก
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นายจิรายุส  รักภักดี
2. นายพีรพัฒน์  เกตุชั่ง
 
1. นางสาวแพรรุ้ง  ธานีมาศ
2. นายตุลยดา  สุดกระโทก
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนรากร  เอมปรากฎ
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สีแก้ว
 
1. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 50.67 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอิสรา  วิรอด
 
1. นางถวิล  โกมลผลิน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 57.75 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกัญญาภัค  อุไรสกุล
 
1. นางถวิล  โกมลผลิน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 56.33 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงดลยา  สวนสมุทร
 
1. นายธิติ  คำแหง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกรกนก  พรมภา
 
1. นายพีรดนย์  วัชรสาทร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจินต์จฑา  แซ่แต้
2. เด็กหญิงณัฏธ์นันท์  ตระกูลรัมย์
 
1. นางณัฐธยาน์  อาจมังกร
2. นางณัฐธยาน์  วัฒนภูดินันท์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวเมษาวดี  วุฒิประพันธ์พงศ์
 
1. นางสาวสุพรรณนี  กุลโสภิส
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณิชารีย์  ขำสืบสุข
 
1. นางสาวหยาดรุ้ง  แซ่เตียว
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 25.11 เข้าร่วม 11 1. นายนิธิชัย  ถูปาอ่าง
2. นายภูบดี  กมลมาศเมธากุล
 
1. นางสุรนาฎ  ลือศิริวัฒนา
2. นายศิลปชัย  หิมะกลัส