สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. นางสาวพลอยแก้ว  เมฆสุขใส
 
1. นางสาวนัฎฐณิชา  ชมภูพาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวมนนวรัตน์  เกตุสุวรรณวัฒนา
 
1. นางมยุรี  วรวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงชลธาร  โชติพนิชเศรษฐ์
 
1. นางอรจิรา  โพธิ์พูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 7 1. นายปริญญา  ชัยภิรมย์
 
1. นางจรูญ  ทองธัญญะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงมินิสาร  ชัยสุภา
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  แปลนดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 1. นายปฏิิพล  รักภักดี
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  แปลนดี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงนัทชา  อ้อยมนัสพร
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  โยนอก
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ใจยาว
 
1. นายวุฒินันท์  สีดีจริง
2. นางสาวนันทนา  โนจิตร
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.58 ทอง 8 1. นางสาวมุทิตา  พันธุ์บุญมี
2. นางสาวอรุณี  หล่อวีระธรรม
3. นางสาวอาทิตย์ตยา  ทองบาง
 
1. นายวุฒินันท์  สีดีจริง
2. นางสาวนันทนา  โนจิตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงขนิษฐา  งามมั่ง
2. เด็กหญิงดวงหทัย  ไปด้วย
 
1. นางสุวรรณา  รักตสันติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรชนก  คงจินดา
2. นางสาวนันทนา  ตระการวงศ์ไพศาล
 
1. นางณัฐยา  อาจมังกร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพรชนก  รัตนกุล
 
1. นายประกาศิต  บุญวงศ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 14 1. นางสาวกมลชนก  ศรีบุญยวง
 
1. นางสาวน้ำฝน  วรฉัตร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชวัณวิชญ์  ว่องไวไพศาล
2. นายพรพรหม  อริยะธรรมถาวร
3. นายพูนทรัพย์  ภูษณรัตนากร
 
1. นายศราวุธ  พิมศร
2. นางลัดดา  เสือสืบพันธุ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิตรัตน์ดา  ฐิติภาคยานนท์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุญกัน
3. เด็กหญิงอุบลรัตน์  เป็งนันท์
 
1. นางสาวรภัทรฐ์นรา  โชติกลาง
2. นางสาวขวัญทิพย์  เทียนศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศิริพงษ์เวคิน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางลัดดา  เสือสืบพันธุ์
2. นายศิรืวัฒน์  หาญตระกูล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  เต็มดวง
 
1. นางสาวเปรมกมล  แก้วพิทักษ์คุณ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 22 1. นางสาวสุพิชชา  วะรงค์
 
1. นางสาวเปรมกมล  แก้วพิทักษ์คุณ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายภาคิน  นาคเกิด
2. เด็กหญิงมนชนก  มากพุ่ม
3. เด็กหญิงวิปุลา  นามเสนา
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  เรืองสา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจุฑามาศ  นาคสวัสดิ์
2. นายธีรพงษ์  ถนอมยศ
3. นางสาวนุชนารถ  พรหมเรือง
 
1. นางไพจิตร  ปานบำรุง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 -    
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวจุฑามาศ  นาคสวัสดิ์
2. นายปฐมพงศ์  รัตนกุล
3. นางสาวอาริยา  เพ็งสุข
 
1. นางอรอุมา  ตรองจิตร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  นุชนวล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คิดอ่าน
3. เด็กหญิงวนิดา  พลจันทึก
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  เรืองสา
2. นางสาวแพรรุ้ง  ธานีมาศ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 11 1. นายกิตติศักดิ์  เกิดทอง
2. นายกิตติศักดิ์  แสงสะอาด
3. นายรุจิกร  อยู่ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวแพรรุ้ง  ธานีมาศ
2. นายตุลยดา  สุดกระโทก
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายชญานนท์  บุญทา
2. เด็กหญิงพรสุมินทร์  พูลเพิ่มพันธ์
3. เด็กหญิงสกนธรัตน์  จันทร์ศิริเกียรติ
 
1. นางสาวสุภาวดี  จุฑารัตน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายจ๊อบ  แสงศิริ
2. นายนิธิชัย  ถูปาอ่าง
3. นางสาวสุดารัตน์  คาบแก้ว
 
1. นางอรอุมา  ตรองจิต
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเจษฎา  เตชะมงคลาภิวัฒน์
2. เด็กชายเฉลิมชัย  อุดมคุณากร
 
1. นางสาวแพรรุ้ง  ธานีมาศ
2. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นายจิรายุส  รักภักดี
2. นายพีรพัฒน์  เกตุชั่ง
 
1. นางสาวแพรรุ้ง  ธานีมาศ
2. นายตุลยดา  สุดกระโทก
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภัสรา  ศักดิ์เพชร
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  พะธะนะ
 
1. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนรากร  เอมปรากฎ
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สีแก้ว
 
1. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงจรรยพร  แก้วบุตรดี
2. เด็กหญิงณัฐชา  เดชบำรุง
3. เด็กชายปัญจพัฒน์  ศิริกรกุลวัฒน์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่โง้ว
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พรหมศิริ
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  สาชิน
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพล  ทองโต
2. นางสาวทองคำ  ศาลาคำ
3. นางสาวบุษบา  ได้การ
4. นายปฏิพล  รักภักดี
5. นายประสบชัย  สุขเลิศ
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  สาชิน
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยิ้มอุดม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วัชราพงษ์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ธัญธนสินไพศาล
4. เด็กหญิงสุชาดา  สารีธา
5. เด็กหญิงอังคณา  กลิ่นชื่น
 
1. นายชาตรี  จินดามณี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.32 เงิน 18 1. เด็กหญิงวิปูชนีย์  ทนานทอง
 
1. นางสาวนิตยา  พุ่มเพิ่ม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.15 ทอง 14 1. นางสาวสุดารัตน์  คาบแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  พุ่มเพิ่ม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑุลิกา  เดชเกตุ
2. เด็กชายวงศธร  พรมมี
 
1. นางสาวกรรณิกา  นาควัชระ
2. นางสาวพัชรี  มาลัยโคตร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวรุ่งนภา  มณีพงษ์
2. นายอดิศร  ปกรณ์พานิช
 
1. นางสาวกรรณิกา  นาควัชระ
2. นางสาวพัชรี  มาลัยโคตร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนารัตน์  เอื้อแสวงธรรม
2. เด็กหญิงกิตติยา  สุขกิจ
3. เด็กหญิงคัทรียา  ปริวันตา
4. เด็กหญิงณัฎฐริกา  จามสำโรง
5. เด็กหญิงธนัญชนก  พงษ์พล
6. เด็กหญิงปทิตตา  อัครพาทย์
7. เด็กหญิงประภัสสร  อำไพสิริวงศ์
8. เด็กหญิงรัตน์ชนิดา  ปุยชัยภูมิ
9. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยงาม
10. เด็กหญิงอภิญญา  ยอดเขมากุล
 
1. นางสุดารัตน์  สิงห์ฉลาด
2. นางกานต์พิชชา  คงคา
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงปรารถนา  โตไธสงค์
2. เด็กชายเจษฎา  พินดอน
 
1. นางสาวดวงเดือน  พยอมหอม
2. นายไผ่  ทองอยู่
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพงษ์  ถนอมยศ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  โพธิ์ลังกา
 
1. นางกนกพร  พุกท่าไม้
2. นางสาวธิดา  ทองแย้ม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายนนทกร  วชิรโกสีย์
 
1. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายวรวิทย์  คูณกลาง
 
1. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชนาพร  ประกิ่ง
 
1. นายชาญศิลป์  นันโท
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาววรชา  ชิวปรีชา
 
1. นายชาญศิลป์  นันโท
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวผาติรัตน์  วิศิษฎ์ปัญญา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ขวัญรัตน์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาววิภาพร  สีสัน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ขวัญรัตน์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วรรณประพันธ์
 
1. นายชาญศิลป์  นันโท
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นางสาวอรุณี  หล่อวีระธรรม
 
1. นายชาญศิลป์  นันโท
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภพ  ใจตาบ
2. เด็กชายกิติศักดิ์  เสือเงิน
3. เด็กหญิงขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
4. นางสาวขนิษฐา  เทียนสุข
5. นายคมกริช  บุญชู
6. เด็กชายจักรพันธ์   อินทรศร
7. นางสาวจารุฉัตร  ฉัตรธงชัย
8. เด็กหญิงชนกกานต์  วิเศษโส
9. เด็กหญิงชนิกานต์  ปิดตามานัง
10. นางสาวชนิพัณณิน  นิยมจันทร์
11. นางสาวชุติมา  เมินหา
12. เด็กหญิงณัฐฐิยา  เอี่ยมยิ้ม
13. นายณัฐพล  ทองโต
14. เด็กชายธนดล  วงษ์สุวรรณ
15. เด็กชายนววิช   ตนประเสริฐกุล
16. เด็กหญิงนิลุบล  พวงสุก
17. เด็กชายปณต  คล้ายจินดา
18. นางสาวปภัสรา  พ่วงเปีย
19. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอดเจริญ
20. นางสาวภคมน  กลิ่นอาจ
21. นายภวัคร  วรสันต์
22. นางสาวภัทรรักษ์  บัวขวัญ
23. เด็กชายวัชรัตน์  อ่อนแสง
24. เด็กชายวัฒน์  สุรินทร์แก้ว
25. นางสาววันทนา  ก่อธรรมเจริญ
26. นางสาวศิรินทร์ภรณ์  อินทร์มณี
27. นางสาวศุภรดา  เสริมสาธนสวัสดิ์
28. นางสาวสิรีธร  ปิยภัณฑ์
29. นางสาวสุพิชชา  วะรงค์
30. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็งสุวรรณ
31. นางสาวสโรชา  เครือเพ็ง
32. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญศรี
33. นางสาวอรทัย  บรรเลงส่ง
34. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ทองสัจจา
35. เด็กหญิงเบญญทิพย์   รุ่งอินทร์
36. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วดวงดี
37. นางสาวไอรินลดา  สุทธิโรจน์รักษา
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
2. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
3. นายศตนันท์  เรืองจรูญ
4. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
5. นางขวัญชนก  ชนะภามาศ
6. นายมงคล  อรุณฉาย
7. นายชาญศิลป์  นันโท
8. นายมนัญชัย  ปิยรัตน์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 10 1. นางสาวภัทราวดี  ศรีใส
 
1. นายศตนันท์  เรืองจรูญ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญจพัฒน์   ศิริกรกุลวัฒน์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายประสบชัย  สุขเลิศ
 
1. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวปาลิดา  ศิลปรัตน์
 
1. นายศตนันท์  เรืองจรูญ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวสโรชา  เครือเพ็ง
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขนิษฐา  เทียนสุข
2. นางสาวจารุฉัตร  ฉัตรธงชัย
3. นางสาวณัฐตืยา  รองทอง
4. นางสาวภัทรรักษ์  บัวขวัญ
5. นางสาวภัทราภรณ์  เลี้ยงรักษา
6. นางสาววิภาพร  สีสัน
7. นางสาวเบญจพร  ลิ้มพานิชย์
8. นางสาวไอลินลดา  สุทธิโรจน์รักษา
 
1. นางขวัญชนก  ชนะภามาศ
2. นายพิษณุ  กันภัย
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 50.67 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอิสรา  วิรอด
 
1. นางถวิล  โกมลผลิน
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 57.75 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกัญญาภัค  อุไรสกุล
 
1. นางถวิล  โกมลผลิน
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงมนชนก  มากพุ่ม
 
1. นางสุธาสินี  ปิ่นทอง
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 -    
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงเนตรนภิส  เรืองวิจิตร
 
1. นางสาวเขมจิรา  รัตพันธ์
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.32 ทอง 12 1. นางสาวพิชยา  โพธิ์อภิชาต
 
1. นางสาวภัทรนิตา  คูเมือง
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนัญชนก  พงษ์พล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วัชราพงษ์
3. เด็กหญิงปภัสสร  อำไพศิริวงศ์
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  มะลิพุ่ม
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  ธันธนไพศาล
 
1. นางกานต์พิชชา  คงคา
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนายพิทยา  แซ่ฉั่ว
2. นางสาวพิศมัย  สุขบรรเทิง
3. นายพีรพงษ์  คำสงคราม
4. นายศราวุธ  สิขันฑกะสมิตร
5. นางสาวเมษาวดี  วุฒิประพันธ์พงศ์
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  กุลชนะโพธิญาณ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 56.33 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงดลยา  สวนสมุทร
 
1. นายธิติ  คำแหง
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันทนาภรณ์
 
1. Mr.YONG TAO   ZHAO
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปทิตตา  โพธิ
 
1. นายพีรดนย์  วัชรสาทร
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกรกนก  พรมภา
 
1. นายพีรดนย์  วัชรสาทร
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจินต์จฑา  แซ่แต้
2. เด็กหญิงณัฏธ์นันท์  ตระกูลรัมย์
 
1. นางณัฐธยาน์  อาจมังกร
2. นางณัฐธยาน์  วัฒนภูดินันท์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมินิสาร  ชัยสุภา
2. นายวริศ  กลมเกลียว
 
1. นางสาวสุพรรณนี  กุลโสภิส
2. นางสาวเปรมกมล  แก้วพิทักษ์คุณ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวเมษาวดี  วุฒิประพันธ์พงศ์
 
1. นางสาวสุพรรณนี  กุลโสภิส
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณิชารีย์  ขำสืบสุข
 
1. นางสาวหยาดรุ้ง  แซ่เตียว
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวสิริวรรณ  โอ่งเคลือบ
 
1. นางสาวหยาดรุ้ง  แซ่เตียว
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายพยุงศักดิ์  โปร่งสันเทียะ
2. เด็กชายเอกรัตน์  กลมเกลียว
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พงษ์พิพัฒน์
2. นางสาวปพิชญา  คำดอกไม้
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวดาวนภา  เลียมไธสง
2. นายธีรพงศ์  เกษมศรีวิไล
 
1. นางสุรนาฎ  ลือศิริวัฒนา
2. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมชิตรา  เหล่าวงษา
2. เด็กชายภูวนัตถ์  เทียนชัยเกิดศิลป์
 
1. นางกรรณพร  รอดสวัสดิ์
2. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นายภูบดี  กมลมาศเมธากุล
2. นายศุภณัฐ  ปานสินธ์
 
1. นายศิลปชัย  หิมะกลัส
2. นางสาวกุณฑลี  กาญจนาภาศ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 17 1. นายภัทรพงษ์  หลานเศรษฐา
2. นายอนุรักษ์  สกุลเหมือน
 
1. นางสาวกุณฑลี  กาญจนาภาส
2. นายศิลปชัย  หิมะกลัส
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 25.11 เข้าร่วม 11 1. นายนิธิชัย  ถูปาอ่าง
2. นายภูบดี  กมลมาศเมธากุล
 
1. นางสุรนาฎ  ลือศิริวัฒนา
2. นายศิลปชัย  หิมะกลัส
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธรรมนูญ  วันชะเอม
2. นายพีรกานต์  เกรียงศรี
3. นายพีรพงษ์  คำสงคราม
 
1. นางสุรนาฎ  ลือศิริวัฒนา
2. นายศิลปชัย  หิมะกลัส
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 17 1. นางสาวทะเลฝัน  สุขประเสริฐ
2. นายปัญญาพล  เมินหา
 
1. นางสุรนาฎ  ลือศิริวัฒนา
2. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนดล  ธิติสันติคุณ
2. เด็กชายเจษฎา  เตชะมงคลาภิวัฒน์
3. เด็กชายเฉลิมชัย  อุดมคุณากร
 
1. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกมลชัย  สุภโรจนี
2. นายจิณณวัตร  ศักดิ์เพชร
3. นางสาววรรษมน  สระทองยุ้ง
 
1. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศรัณยา   แสนรัง
2. นางสาวศิณีนาถ  ไทยสวี
3. นางสาวอรญา  รุ่งโลหะเรืองรอง
 
1. นางสุนันทา  ไพศาลศิลป์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตภินันท์  รัชตะประเมศฐ์
2. นางสาวมนทกานต์  อริยชัยสกุล
3. นางสาวเมธินี  บุญเจริญ
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นางจินตนา  วงศ์รัชตโภคัย
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 7 1. นางสาวมุทิตา  จันทร์สมาน
2. นางสาวอารญา  รักษาภักดี
3. นางสาวอโณทัย  สิงหันต์
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นางประไพ  ปิ่นแก้ว
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.8 ทอง 5 1. นางสาวชทาธิป  ดิษฐ์เอม
2. นางสาวณัฐมล  เปล่งรัตน์
3. นางสาวรัศมี  หงษ์โต
 
1. นางประไพ  ปิ่นแก้ว
2. นางสุภจิต  ข่วยสงค์