สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎ์  พรพิทักษ์เทพกิจ
 
1. นายทรงชัย  อารีวัฒนากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงนลินี  สุขเสมอกุล
 
1. นางเทียน  หมวดไธสงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรัชญา  เดชเลิศประยูร
 
1. นางหัฐธภรณ์  พิทยาภิรักษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.49 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพร้อมพร  พันธุ์โชติ
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นางสาวปาจารีย์  มหาเดชน์
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรกฤต  เทียมรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรญา  สุขเรือน
 
1. นายอวิรุทธ์  พรจะโป๊ะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิริพงษ์  มนนามอญ
 
1. นายอวิรุทธ์  พรจะโป๊ะ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภณัฏฐ์  พงศาดิศรรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชยุตพล  โอภาส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสักกายะ  ศิริพัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัชญา  เดชเลิศประยูร
 
1. นายอวิรุทธ์  พรจะโป๊ะ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัชญา  เดชเลิศประยูร
2. เด็กชายชยุตพล  โอภาส
3. เด็กชายฐิติฐานุ  บุษย์รัตธนะกิจ
4. เด็กชายภาสกร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
5. นายภูชนก  ชุ่มทิ
6. เด็กชายวรกฤต  เทียมรัตน์
7. เด็กชายวสิษฐ์พล  จุ้ยวงษ์
8. นายศิริพงษ์  มนนามอญ
9. เด็กชายศุภณัฏฐ์  พงศาดิศรรัตน์
10. เด็กชายสักกายะ  ศิริพัฒน์
11. เด็กหญิงเมธาพร  สาพรมมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
2. นางศิริมา  จงสมจิตต์
3. นายอวิรุทธ์  พรจะโป๊ะ
4. นายชูชาติ  สมัย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 9 1. นางสาวอติกานต์  ทิพพะพาทย์
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเนหา  ซิงห์
 
1. นายณัฐปพัฒน์  ธิรามนตร์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชากร  สยามิภักดิ์
 
1. นางฉัตรแก้ว  นวลละออ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชาดา  หนุนภักดี
 
1. นางฉัตรแก้ว  นวลละออ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุณฑริกา   กาญจนพงษ์พร
 
1. นางสันทนา   เจริญภักดี
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสัณห์ชยพล   ลิ่วเกษมศานต์
 
1. นางฐิติรัตน์   แจ้งคำ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ยศยิ่งธรรมกุล
2. เด็กหญิงชนาภา  เกิดลาภี
3. เด็กหญิงณิชกานต์  รุ่งสุข
4. เด็กหญิงณิชารีย์  กิจการเจริญสิน
5. เด็กหญิงวรินรำไพ  ธนะสมบูรณ์
 
1. นายนรินทร์  ศรีสร้อย
2. นายณัฐปพัฒน์  ธิรามนตร์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นายชาติชาย  คูทองคำ
 
1. Mrs.Qiuhong  Zhu
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุณยพัฒน์   ธนะสมบูรณ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์   ลิ้มประเสริฐ
 
1. นางนริศรา   มาลาธร
2. นางสุพร  ปาละวงศ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นายชยานันท์  จันทร์สืบสาย
2. นางสาวสิรินดา   จาวทวิภา
 
1. นางนริศรา   มาลาธร
2. นางสุพร  ปาละวงศ์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกัมพล  สุวรรณนพกุล
2. นายคมกฤช  สุกใส
3. นายชนะกานต์  หวังนิเวศน์กุล
4. นายฐิติชัย  อ้นอุ่น
5. นายณัฐภัทร์  เปลี่ยนชื่น
6. นายสหรัฐ  ปิดตาทะโน
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
2. ว่าที่ร้อยตรีภาสชัย  แถบกำปัง
3. นายอวิรุทธ์  พรจะโป๊ะ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิติน  เย็นอุทก
2. เด็กชายอภิวัฒน์  มหิตธิ
 
1. นางเบ็ญจมาศ  วิจิตร
2. นางจีระภา  มีหวายหลึม
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตณัฐ  ซื่อสุวรรณ
2. เด็กชายคณาพงษ์  ศิริประชัย
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นางสาวพรรณิภา  บุตรเอก
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิ์พิชญ์   วีระกุล
2. นายพรโชค  ศิริทรัพย์กุลชัย
 
1. นางอุทุมพร   ชื่นวิญญา
2. นางสาวนิตยา  เพชรน้อย