สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงมณีทิพย์  จันทโพธิ์
 
1. นางสาวบังอร  พรพิรุณโรจน์
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงณิชากร  สยามิภักดิ์
2. เด็กหญิงนลินพร  สาประเสริฐ
3. เด็กชายภูวิชญ์  บูรณตระกูล
 
1. นางสาววนิดา  บรรเลงเสนาะ
2. นางสาวอรชุมา  เพ็งกลางเดือน
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.16 เงิน 19 1. นางสาวณัฐนรี  นิกรยานนท์
2. นายศุภลักษณ์  ธีรากร
3. นางสาวสวรรยา  กนกวรานนท์
 
1. นางสาวภรภัทร  คงธนชุณหพร
2. นายโกญจนาท  คูณพูล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 4 1. นางสาวปิยาภรณ์  ปลอมใหมทอง
2. นายอัครวินท์  สุทเธนทร์
3. นางสาวอารีรัตน์    ไตรรัตนสุวรรณ
 
1. นายปิยะพงษ์  กลางจอหอ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญดา  ภิญโญภาพ
2. เด็กชายนาถวัฒน์  รังสิปราการ
3. เด็กหญิงศรุตา   กฤษณะเศรณี
 
1. นางสาวสมถวิล  ต้นทอง
2. นางสาวจุฑารัตน์  สุขสบาย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายภัทรชัย  โรจนภาค
2. นายสิปปากร  ลินิฐฎา
3. นายอธิวัฒน์  เพลิดพราว
 
1. นางสาวสมถวิล  ต้นทอง
2. นางสาวจุฑารัตน์  สุขสบาย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  จันทร์ขจร
 
1. นางอัมพร  คำดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 17 1. นางสาวเยาวลักษณ์  ประชาสุข
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายศิริพงษ์  มนนามอญ
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.66 เงิน 15 1. นางสาวญาดา  วงค์ดวง
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  โกมิน
2. นางสาวญาดา  วงค์ดวง
3. นางสาวณัฐฐมล  สันติประชา
4. นางสาวปัญญาพร  รอดอริห์
5. นางสาวพรนัชชา  ชั้นบุญใส
6. นางสาววิมลวรรณ  วงค์ศิลป์
7. นางสาวศุภรัตน์  ไกรอาบ
8. นางสาวเกวลี  วังนาค
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
2. นางสาวสมศรี  มั่นอนันต์ทรัพย์
3. นางศิริมา  จงสมจิตต์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายนาถวัฒน์   รังสิปราการ
 
1. นายณัฐปพัฒน์  ธิรามนตร์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77.1 เงิน 7 1. นายอัชฌา  ดุลยพจน์เทวา
 
1. นางฐิติรัตน์   แจ้งคำ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนมน  โชตะนา
 
1. นายจิรัฏฐ์  พรหมมิ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววสิวัณนรี  หาญอมรรุ่งเรือง
 
1. นายณัฐปพัฒน์  ธิรามนตร์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.08 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติ  ลำ้เลิศ
2. เด็กชายจิรกร  ทองเหมือน
3. เด็กชายตวัน  พุทธายะ
4. เด็กชายปวรริศน์  กระตุฤกษ์
5. เด็กชายภัทรภณ  สวัสดี
6. เด็กชายรฤก  ป้อมภิทักษ์
7. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ภวมงคลชัย
8. เด็กชายอศนี  พิมพ์ภารักษ์
 
1. นายกิตติรัตน์  คำภา
2. นางพิริยา  สมวรรณ
3. นายนำชัย  นนท์คำภา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงขวัญพร  รุ่งรักษา
2. เด็กชายพีรณัฐ  ตรงคง
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายสาธิต  เปยานนท์