สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 23 1. เด็กชายพิตรพิบูล  เฉลิมพาณิชย์ชัย
 
1. นางภัทรลภา  ไทยสมัคร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงนงนภัส  สกุลรัตน์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริวรินทร์
 
1. นางสาวนุชนารถ   กตัญญสูตร
2. นางสาวธนพร  สินธุมงคลชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  แขเพ็ญ
2. เด็กหญิงณัฐชญา  แคนลา
3. เด็กหญิงวรินทร  บุรพลชัย
4. เด็กหญิงศรุตา  ลีโนทัย
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  วงศ์เลิศ
 
1. นายสรนันท์  เวียงคำ
2. นายโสภณ   ศรีคำภา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงภคนันท์  แก้วนิล
 
1. นางอัมพร  คำดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวพุทธชาชาติ  กมลเศษ
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณัฐพร  พรัดพรม
 
1. นางอัมพร  คำดี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายภาสกร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
 
1. นางอัมพร  คำดี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจินตปาตี  มหาวรการ
 
1. นางสาวประภัสสร  บูรณะกิติ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  รัศมีโรจน์
 
1. นางสาวประภัสสร  บูรณะกิติ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ภิญโญวรกุล
 
1. MissLuo  Ying