สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุริยจันทร์
2. เด็กหญิงดลยา  ถนอม
 
1. นางสาวมลิวัลย์  กุศลินกุล
2. นางสุรางค์รัตน์  เกื้อสกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรณินทร์  ทรัพยานนท์
2. เด็กชายพสุธร  มิตานี
3. เด็กหญิงสิริภากร  วชิระเธียรชัย
 
1. นายปิยะพงษ์  กลางจอหอ
2. นางสาวสมถวิล  ต้นทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธาม  จงจัดกลาง
2. เด็กหญิงนนทิยา  มิ่งขวัญตา
3. เด็กหญิงวรรณวนัช  เกิดน้อย
 
1. นางสาวธนพร  สินธุมงคลชัย
2. นายศาธร  ว่องดี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพิชชากร  นัยอนันต์
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฏ์  ชั้นพรภักดี
2. เด็กชายตะวัน  ทรัพย์พาลี
3. เด็กชายธีรโชติ  เมืองจำนงค์
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายสาธิต  เปยานนท์