สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 23 1. เด็กชายพิตรพิบูล  เฉลิมพาณิชย์ชัย
 
1. นางภัทรลภา  ไทยสมัคร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววงศ์ณภัทร  ศิริวชิโรวัฒน์
 
1. นางสาวนพนันท์  ชูกะสิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงมณีทิพย์  จันทโพธิ์
 
1. นางสาวบังอร  พรพิรุณโรจน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎ์  พรพิทักษ์เทพกิจ
 
1. นายทรงชัย  อารีวัฒนากุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงนลินี  สุขเสมอกุล
 
1. นางเทียน  หมวดไธสงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรัชญา  เดชเลิศประยูร
 
1. นางหัฐธภรณ์  พิทยาภิรักษ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงณิชากร  สยามิภักดิ์
2. เด็กหญิงนลินพร  สาประเสริฐ
3. เด็กชายภูวิชญ์  บูรณตระกูล
 
1. นางสาววนิดา  บรรเลงเสนาะ
2. นางสาวอรชุมา  เพ็งกลางเดือน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.16 เงิน 19 1. นางสาวณัฐนรี  นิกรยานนท์
2. นายศุภลักษณ์  ธีรากร
3. นางสาวสวรรยา  กนกวรานนท์
 
1. นางสาวภรภัทร  คงธนชุณหพร
2. นายโกญจนาท  คูณพูล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุริยจันทร์
2. เด็กหญิงดลยา  ถนอม
 
1. นางสาวมลิวัลย์  กุศลินกุล
2. นางสุรางค์รัตน์  เกื้อสกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนาภัทร  ไวยซีน
2. นางสาวมันตนันท์  นิลทัพ
 
1. นางวิรัลพัชร  ธนังพรนิวัฒน์
2. นายมณเฑียร  อ่องนก
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรณินทร์  ทรัพยานนท์
2. เด็กชายพสุธร  มิตานี
3. เด็กหญิงสิริภากร  วชิระเธียรชัย
 
1. นายปิยะพงษ์  กลางจอหอ
2. นางสาวสมถวิล  ต้นทอง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 4 1. นางสาวปิยาภรณ์  ปลอมใหมทอง
2. นายอัครวินท์  สุทเธนทร์
3. นางสาวอารีรัตน์    ไตรรัตนสุวรรณ
 
1. นายปิยะพงษ์  กลางจอหอ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงนงนภัส  สกุลรัตน์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริวรินทร์
 
1. นางสาวนุชนารถ   กตัญญสูตร
2. นางสาวธนพร  สินธุมงคลชัย
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธาม  จงจัดกลาง
2. เด็กหญิงนนทิยา  มิ่งขวัญตา
3. เด็กหญิงวรรณวนัช  เกิดน้อย
 
1. นางสาวธนพร  สินธุมงคลชัย
2. นายศาธร  ว่องดี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญดา  ภิญโญภาพ
2. เด็กชายนาถวัฒน์  รังสิปราการ
3. เด็กหญิงศรุตา   กฤษณะเศรณี
 
1. นางสาวสมถวิล  ต้นทอง
2. นางสาวจุฑารัตน์  สุขสบาย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายภัทรชัย  โรจนภาค
2. นายสิปปากร  ลินิฐฎา
3. นายอธิวัฒน์  เพลิดพราว
 
1. นางสาวสมถวิล  ต้นทอง
2. นางสาวจุฑารัตน์  สุขสบาย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  แขเพ็ญ
2. เด็กหญิงณัฐชญา  แคนลา
3. เด็กหญิงวรินทร  บุรพลชัย
4. เด็กหญิงศรุตา  ลีโนทัย
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  วงศ์เลิศ
 
1. นายสรนันท์  เวียงคำ
2. นายโสภณ   ศรีคำภา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.49 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพร้อมพร  พันธุ์โชติ
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงภคนันท์  แก้วนิล
 
1. นางอัมพร  คำดี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวพุทธชาชาติ  กมลเศษ
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณัฐพร  พรัดพรม
 
1. นางอัมพร  คำดี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคมกฤษณ์  เลิศหัตถศิลป์
 
1. นางสาวประภัสสร  บูรณะกิติ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายภาสกร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
 
1. นางอัมพร  คำดี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิดาภา  เหรียญทอง
 
1. นางสาวประภัสสร  บูรณะกิติ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  จันทร์ขจร
 
1. นางอัมพร  คำดี
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจินตปาตี  มหาวรการ
 
1. นางสาวประภัสสร  บูรณะกิติ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  รัศมีโรจน์
 
1. นางสาวประภัสสร  บูรณะกิติ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นางสาวปาจารีย์  มหาเดชน์
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรกฤต  เทียมรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรญา  สุขเรือน
 
1. นายอวิรุทธ์  พรจะโป๊ะ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิริพงษ์  มนนามอญ
 
1. นายอวิรุทธ์  พรจะโป๊ะ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภณัฏฐ์  พงศาดิศรรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชยุตพล  โอภาส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสักกายะ  ศิริพัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัชญา  เดชเลิศประยูร
 
1. นายอวิรุทธ์  พรจะโป๊ะ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัชญา  เดชเลิศประยูร
2. เด็กชายชยุตพล  โอภาส
3. เด็กชายฐิติฐานุ  บุษย์รัตธนะกิจ
4. เด็กชายภาสกร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
5. นายภูชนก  ชุ่มทิ
6. เด็กชายวรกฤต  เทียมรัตน์
7. เด็กชายวสิษฐ์พล  จุ้ยวงษ์
8. นายศิริพงษ์  มนนามอญ
9. เด็กชายศุภณัฏฐ์  พงศาดิศรรัตน์
10. เด็กชายสักกายะ  ศิริพัฒน์
11. เด็กหญิงเมธาพร  สาพรมมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
2. นางศิริมา  จงสมจิตต์
3. นายอวิรุทธ์  พรจะโป๊ะ
4. นายชูชาติ  สมัย
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 17 1. นางสาวเยาวลักษณ์  ประชาสุข
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายศิริพงษ์  มนนามอญ
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพิชชากร  นัยอนันต์
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.66 เงิน 15 1. นางสาวญาดา  วงค์ดวง
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 9 1. นางสาวอติกานต์  ทิพพะพาทย์
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  โกมิน
2. นางสาวญาดา  วงค์ดวง
3. นางสาวณัฐฐมล  สันติประชา
4. นางสาวปัญญาพร  รอดอริห์
5. นางสาวพรนัชชา  ชั้นบุญใส
6. นางสาววิมลวรรณ  วงค์ศิลป์
7. นางสาวศุภรัตน์  ไกรอาบ
8. นางสาวเกวลี  วังนาค
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
2. นางสาวสมศรี  มั่นอนันต์ทรัพย์
3. นางศิริมา  จงสมจิตต์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายนาถวัฒน์   รังสิปราการ
 
1. นายณัฐปพัฒน์  ธิรามนตร์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเนหา  ซิงห์
 
1. นายณัฐปพัฒน์  ธิรามนตร์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชากร  สยามิภักดิ์
 
1. นางฉัตรแก้ว  นวลละออ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชาดา  หนุนภักดี
 
1. นางฉัตรแก้ว  นวลละออ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุณฑริกา   กาญจนพงษ์พร
 
1. นางสันทนา   เจริญภักดี
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสัณห์ชยพล   ลิ่วเกษมศานต์
 
1. นางฐิติรัตน์   แจ้งคำ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77.1 เงิน 7 1. นายอัชฌา  ดุลยพจน์เทวา
 
1. นางฐิติรัตน์   แจ้งคำ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ยศยิ่งธรรมกุล
2. เด็กหญิงชนาภา  เกิดลาภี
3. เด็กหญิงณิชกานต์  รุ่งสุข
4. เด็กหญิงณิชารีย์  กิจการเจริญสิน
5. เด็กหญิงวรินรำไพ  ธนะสมบูรณ์
 
1. นายนรินทร์  ศรีสร้อย
2. นายณัฐปพัฒน์  ธิรามนตร์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนมน  โชตะนา
 
1. นายจิรัฏฐ์  พรหมมิ
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ภิญโญวรกุล
 
1. MissLuo  Ying
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นายชาติชาย  คูทองคำ
 
1. Mrs.Qiuhong  Zhu
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววสิวัณนรี  หาญอมรรุ่งเรือง
 
1. นายณัฐปพัฒน์  ธิรามนตร์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุณยพัฒน์   ธนะสมบูรณ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์   ลิ้มประเสริฐ
 
1. นางนริศรา   มาลาธร
2. นางสุพร  ปาละวงศ์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นายชยานันท์  จันทร์สืบสาย
2. นางสาวสิรินดา   จาวทวิภา
 
1. นางนริศรา   มาลาธร
2. นางสุพร  ปาละวงศ์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.08 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติ  ลำ้เลิศ
2. เด็กชายจิรกร  ทองเหมือน
3. เด็กชายตวัน  พุทธายะ
4. เด็กชายปวรริศน์  กระตุฤกษ์
5. เด็กชายภัทรภณ  สวัสดี
6. เด็กชายรฤก  ป้อมภิทักษ์
7. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ภวมงคลชัย
8. เด็กชายอศนี  พิมพ์ภารักษ์
 
1. นายกิตติรัตน์  คำภา
2. นางพิริยา  สมวรรณ
3. นายนำชัย  นนท์คำภา
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกัมพล  สุวรรณนพกุล
2. นายคมกฤช  สุกใส
3. นายชนะกานต์  หวังนิเวศน์กุล
4. นายฐิติชัย  อ้นอุ่น
5. นายณัฐภัทร์  เปลี่ยนชื่น
6. นายสหรัฐ  ปิดตาทะโน
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
2. ว่าที่ร้อยตรีภาสชัย  แถบกำปัง
3. นายอวิรุทธ์  พรจะโป๊ะ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิติน  เย็นอุทก
2. เด็กชายอภิวัฒน์  มหิตธิ
 
1. นางเบ็ญจมาศ  วิจิตร
2. นางจีระภา  มีหวายหลึม
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตณัฐ  ซื่อสุวรรณ
2. เด็กชายคณาพงษ์  ศิริประชัย
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นางสาวพรรณิภา  บุตรเอก
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิ์พิชญ์   วีระกุล
2. นายพรโชค  ศิริทรัพย์กุลชัย
 
1. นางอุทุมพร   ชื่นวิญญา
2. นางสาวนิตยา  เพชรน้อย
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงขวัญพร  รุ่งรักษา
2. เด็กชายพีรณัฐ  ตรงคง
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายสาธิต  เปยานนท์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 -   1. นายสาธิต   เปยานนท์
2. นายนิติ  ศุภรานันท์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุลณัฐ  พัฒนสาร
2. นางสาวอภิญญา  อุทัย
 
1. นายสาธิต  เปยานนท์
2. นายนิติ  ศุภรานันท์
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฏ์  ชั้นพรภักดี
2. เด็กชายตะวัน  ทรัพย์พาลี
3. เด็กชายธีรโชติ  เมืองจำนงค์
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายสาธิต  เปยานนท์