สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิมา  แก้วผ่อง
 
1. นางสาวรจนา  เนตรแสงศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคงกฤช  แซ่ตัง
 
1. นางสาวรจนา  เนตรแสงศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อทอง
2. เด็กหญิงเมธาวี  เชื้อทอง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตรงต่อกิจ
2. นางสาวพิชามญชุ์  พรอำไพโกศล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายก้องเกียรติ  สุขสงค์
2. นายธีรภัทร  มานะนิตย์
3. นางสาวไอลดาย์  วินทะสมบัติ
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.32 ทอง 10 1. เด็กหญิงวิรงรอง  ทองหน้าศาล
 
1. นายธนเดช  จันทรังษี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 14 1. นางสาวชุติมน  ตันแสนทวี
2. นายธันวา  วาระดี
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  สุวรรณาโชติ
2. นายธนเดช  จันทรังษี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิตต์ธาดา  แก้วศรีรุ่งโรจน์
 
1. นายหฤษฏ์  เตือนหทัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรินดา  เจียรจรัสรัตน์
 
1. นายนายหฤษฎ์  เตือนหทัย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 11 1. นางสาวประกายแก้ว  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นายประสิทธิ์  อินทโชติ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวปวิชญา  ธีรวงศ์วิรัช
2. นายอาทิตย์  ชวยกระจ่าง
 
1. นางผาณิต  สุวิยานนท์
2. นางมณีรัตน์  สายจันทร์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงชานิสรา  กรุณานนทกิจจา
2. เด็กหญิงพนิดาพร  ทัดไพร
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวรัตนา  สนเปี่ยม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิรุฬห์  แสงใส
2. นายไชยภัทร  ตันติวรโชติ
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นายถวัลย์  พรหมนรกิจ
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพดล  ขำน้อย
2. เด็กหญิงพิชญาภา  โกเทริปู
3. เด็กหญิงพิชยา  ทีดี
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
 
14 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันยาวดี  ถุงพลอย
2. นางสาวสุวิมล  พรพนม
3. นางสาวอัญญรัตน์  พลเลิศมงคล
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจรัญญา  จินุกูล
2. นางสาวจิตรดา  บุญเรือง
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ตันติตระกูลไชยา
4. นางสาววิชุดา  ทองสอาด
5. นางสาวศิริกานดา  ศรีบุญ
6. นางสาวสุธาศินี  จูรานุกูล
 
1. นางวาสนา  นารักษ์
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
3. นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ผลจันทร์
2. เด็กหญิงอุรชา  ตันศิริ
3. เด็กหญิงเดือนนภา  งามนวน
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สันติธรรมมานนท์
2. นายภูวเดช  สมฤทธิ์