สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์  เชียววุฒิภาค
 
1. นางสาวนริศรา  รัตนวิฬาร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 17 1. นางสาวปรีญาดา  ดีสุด
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หาญดำรงค์รักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 21 1. นางสาวสุมาลี  นักสอน
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หาญดำรงค์รักษ์
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.75 เงิน 13 1. นางสาวดวงฤทัย  จงเจนกลาง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เสียมทอง
3. นางสาวโสรยา  หัตถกรรม
 
1. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บาบา
2. เด็กหญิงมนสิชา  หงษ์สระคู
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  โคกขำ
 
1. นายพิสุทธิ์  ยงทางเรือ
2. นายอภิวิชญ์  สิริสุกัลย์กุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นายชัยชนะ  ขันสาคร
2. นายพงศกร  สัตยาวัฒนากุล
3. นายวรพล  ใสสว่าง
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ขจรเกียรติวัฒนะ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พรหมเดช
3. เด็กหญิงภูริตา  พันธุ์วงศ์
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  บัวขำ
2. นายณภัทร  เนตรสว่าง
3. นางสาวธณัฐญา  เมืองพรม
4. นางสาวธนวรรณ  เสาศิลา
5. นายปัญจพล  ตรีทิพย์วัฒนา
6. นางสาวปินันทิยา  ภามี
7. นางสาวปิยรัตน์  ดุลนิมิตร
8. นางสาวพณิดา  เชือดรัมย์
9. นางสาวพรปรียา  นิวัติ
10. นางสาวพรภิรมย์  อุดมลาภ
11. นายพัชรพงษ์  รอดสำแดง
12. นายพัทธนันท์  เอี่ยมอาษา
13. นางสาวพิมประภา  วัยเนตร
14. นายภาณุพงศ์  จันทร์พิมพ์
15. นายรัฐพงษ์  เพชรเนียน
16. นายศุภพล  สาน้อย
17. นางสาวสาริกา  กลำเงิน
18. นางสาวสุพรรณี  ยศทะราช
19. นายอรรถพงษ์  สุภาพันธุ์
20. นางสาวโศรณะ  อลังการกิตติเวชช์
 
1. นายชุมพล  แจ่มศรี
2. นางณนิรันดร์  คำไกร
3. นางวาณี  อนันต์อิทธิ
4. นางสาวพฤกษา  เทียนกุล
5. นางพรนภา  ยงอำพรทิพย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.65 เงิน 20 1. นางสาวนารีรัตน์  เกตุมณี
 
1. นายธนเดช  จันทรังษี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ธนมงคลกูล
2. เด็กชายภูมิ  ชวาลวิทย์
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  สุวรรณาโชติ
2. นางสาวจารุณี  ฉิมอเนก
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัตน์ติยากร  แซ่จึง
2. เด็กชายสนธยา  ทรงศักดิ์ศรี
 
1. นางสุภัจฉรี  เลิศอนันต์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงปรีญาดา  ดีสุด
2. เด็กหญิงเดือนนภา  งามนวล
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐานิตา  เอี่ยมสมบัติ
2. เด็กหญิงวัชรี  ทันถาจิตร
3. เด็กชายศรายุทธ  ฤาชา
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายอิทธิกร  นุรักษ์
2. นางสาวเพชรรัตน์  หงษ์สุวรรณ
3. นายไชยโรจน์  เมืองถ้ำ
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 13 1. เด็กหญิงจันทิมา  แก้วผ่อง
 
1. นายสาทิตย์  สายสนิท
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 6 1. นางสาวกรรณิกา  ศรีทองแย้ม
2. นางสาวกุลจิรา  ตากุน
3. นางสาวทัศนีย์  อุ่นพรม
4. นางสาวปนัดดา  พาลา
5. นางสาวผกากรอง  สุวรรณไตรย์
6. นางสาวพรทิพย์  อ่อนประไพ
7. นางสาวรดา  สงฆ์จันทร์
8. นางสาววิจิตตรา  ณะทองก้อน
 
1. นางบุษบา  กิ่งทอง
2. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล
3. นางสาวอรอนงค์  จันทร์เพ็ญศรี
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัณณ์  อารยะพิพัฒน์กุล
 
1. นางสาวดวงใจ  งามเลิศวงศ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายสุรศักดิ์  มีธรรม
2. เด็กหญิงอรุษา  ธนโกไสย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางสาวรัตนา  สนเปี่ยม
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชญาภา  ดวงรัตน์
2. นายปรัชญา  มงคล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางสาวรัตนา  สนเปี่ยม
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70.67 เงิน 22 1. นางสาวณัฐนิชา  ชื่นประภารุสรณ์
2. นายณัฐพล  พูนศรีสวัสดิ์
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นายสหนนท  เซ่งสมหวัง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิสรา  บุญอำนวยสมบัติ
2. เด็กหญิงชัชฎา  ทองเลิศ
3. เด็กหญิงปิ่นเพชร  แซ่โค้ว
4. เด็กหญิงพิมพ์ประภัทร  อัชชฟรีกส์
5. เด็กหญิงรัชณี  อวยพร
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แซ่ซิ้ม
 
1. นางวาสนา  นารักษ์
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
3. นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 74.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐกาณต์  มูลม่อม
2. เด็กหญิงพรรณิกา  คำก้อนแก้ว
3. เด็กหญิงวรัญญา  จั่นสนิท
 
1. นางวาสนา  นารักษ์
2. นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 74.75 เงิน 9 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  สวัสดิรุ่ง
2. นางสาวณัชภัส  สว่างผุย
3. นางสาวลลิตา  สุวรรณหงษ์
 
1. นางวาสนา  นารักษ์
2. นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง