สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิกานต์  ตันติวงศ์โกวิท
 
1. นางสาวนริศรา  รัตนวิฬาร์
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชญาภา  ดวงรัตน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริเจริญไพศาล
3. เด็กชายปรัชญา  มงคล
 
1. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรวดี  วิทยาวุฒิยานนท์
2. นางสาวเกศวดี  ทองอ่อน
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตรงต่อกิจ
2. นางสาวพิชามญชุ์  พรอำไพโกศล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปาลิตา  พงศาปาน
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ผลจันทร์
 
1. นายอภิวิชญ์  สิริสุกัลย์กุล
2. นางสาวดวงใจ  งามเลิศวงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สีด้วง
2. เด็กหญิงชัชชญา  บุญฉลวย
3. เด็กหญิงสาธิตา  สนั่นเสียง
 
1. นางสมบัติ  ฟุ้งพันธุ์ประเสริญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  กุลเจริญลาภ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิลัย
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ถ้ำหินอ่อน
4. นางสาวจิตรวดี  วิทยาวุฒิยานนท์
5. เด็กชายชินวัตร  รอบสระน้อย
6. เด็กชายธนากร  โคตรพา
7. เด็กชายธีรพงษ์  จั่นสนิท
8. นางสาวน้ำหวาน  ย้อมคำ
9. เด็กหญิงบุษราคัม  มณีขัติย์
10. นางสาวประกายแก้ว  พันธ์สวัสดิ์
11. เด็กหญิงประภัสสร  นนทะภา
12. นายพีระพงษ์  จันทร์งาม
13. เด็กหญิงภาวินี  พิมมาศ
14. เด็กชายรัตติพงศ์  แก้วสัญญา
15. เด็กชายวรวรรธน์  ปัญญาสัมฤทธิ์
16. นางสาววรัญญา  วงศ์เจริญเกียรติ
17. เด็กหญิงวิชดา  บุญเพิ่ม
18. เด็กหญิงวิรงรอง  ทองหน้าศาล
19. นางสาวหนึ่งฤทัย  เสียมทอง
20. เด็กหญิงอารียา  ทองใหม่
 
1. นายธนเดช  จันทรังษี
2. นางกาญจนา  บุญทัน
3. นางสาวมาลาตี  ศรีพวงผกาพันธุ์
4. นางสาวพฤกษา  เทียนกุล
5. นางพรนภา  ยงอำพรทิพย์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวกิรติกา  วิเชียรรัตน์
2. นายณัชพล  อุ่นแจ่ม
 
1. นายเกียรติ์ชัย  รุ่งเบญจวรรณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนุชนาถ  บุตรบำรุง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนากร  เมืองคง
 
1. นายวาที  อิศระพันธุ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นางสาวณิชชาภา  มาแขก
 
1. นายวาที  อิศระพันธุ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงญานัจฉรา  คูเจริญ
 
1. นายวาที  อิศระพันธุ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจนณรงค์  นุชาดี
 
1. นายหฤษฏ์  เตือนหทัย
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวเกวลี  ศิริเสรี
 
1. นางสาวจันทนี  ศรีสุจริต
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงบุษบา  ฤทธิชัย
2. เด็กหญิงภูริชญา  ไทยทอง
 
1. นางสายสมร  ธูปทอง
2. นายสิทธิชัย  สุนทรเอกจิต
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงปรินดา   แก้วคำหา
2. เด็กชายวิจิตร  พุ่มสำเนียง
 
1. นายศุภพล  มีพันธ์ุ
2. นางสาวรุ่งกานต์  เรืองยศ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นางสาวณัฐนลิน  จันทร์สม
2. นายบดินทร์  อดทน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางปราณี   วิศวพิพัฒน์