สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนากร  เมืองคง
 
1. นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพิ่มพูน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นายรัฐพงษ์  เพชรเนียน
 
1. นายสุบรรณ  ตั้งศรีเสรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิรุฬห์  แสงใส
2. นายไชยภัทร  ตันติวรโชติ
 
1. นายอภิวิชญ์  สิริสุกัลย์กุล
2. นางดวงใจ  กีรติรัตนะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพล  สุขุมาริน
 
1. นางสาวปิยะธดา  พัฒนสำราญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวยศวดี  ศิริตันหนึง
 
1. นางสาวดวงใจ  งามเลิศวงศ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงขวัญวรัชญา  พนธกรศุภะศิลป์
2. เด็กชายนพวิชญ์  ศรีภิญโญ
3. เด็กหญิงภูริชญา  ไทยทอง
 
1. นายขวัญเมือง  สีวอ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 12 1. นายณัฐพล  โชติอนันต์พร
2. นางสาวนภัสวรรณ  พูลเพิ่ม
3. นายรัฐพงษ์  เพชรเนียน
 
1. นางเฟื่องฟ้า  ร่อนรา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกวีวัฒน์  ภควัตสิริกุล
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ยุทธพงศ์พิสุทธิ
3. เด็กหญิงปองวลี  จังอินทร์
 
1. นางสาวบุณยนุช  มีพันธุ์
2. นางสาวศิริขวัญ  ผูกจิต
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธนัชชา  เทียมเดช
2. นางสาวพลอยไพรริน  ปะนัดเต
3. นายเดโช  ชูชื่น
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 33.33 เข้าร่วม 21 1. นางสาวรัชนีกร  เอกวงษา
 
1. นางอติภา  วู
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 1. นายกิตติพิชญ์   ศรีสถานนท์
 
1. นางสาวจรรญาลักษณ์  สาตื้อ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงบุษบา  ฤทธิชัย
2. เด็กหญิงภูริชญา  ไทยทอง
 
1. นางสาวดวงใจ  งามเลิศวงศ์
2. นางสาวประภาศรี  สิงคเสลิต
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสุธิดา  ศรีกมลภัทร
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  สืบสาย
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงมนสิชา  หงษ์สระคู
 
1. นางสาวปิยะธิดา  พัฒนสำราญ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 48.33 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายศุภกร  ศรีเข็ม
2. เด็กชายสิทธิชาติ  เผ่าเวียงคำ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางสาวรุ่งกานต์  เรืองยศ