สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์  เชียววุฒิภาค
 
1. นางสาวนริศรา  รัตนวิฬาร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิกานต์  ตันติวงศ์โกวิท
 
1. นางสาวนริศรา  รัตนวิฬาร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 17 1. นางสาวปรีญาดา  ดีสุด
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หาญดำรงค์รักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 21 1. นางสาวสุมาลี  นักสอน
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หาญดำรงค์รักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิมา  แก้วผ่อง
 
1. นางสาวรจนา  เนตรแสงศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคงกฤช  แซ่ตัง
 
1. นางสาวรจนา  เนตรแสงศรี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชญาภา  ดวงรัตน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริเจริญไพศาล
3. เด็กชายปรัชญา  มงคล
 
1. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.75 เงิน 13 1. นางสาวดวงฤทัย  จงเจนกลาง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เสียมทอง
3. นางสาวโสรยา  หัตถกรรม
 
1. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อทอง
2. เด็กหญิงเมธาวี  เชื้อทอง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตรงต่อกิจ
2. นางสาวพิชามญชุ์  พรอำไพโกศล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรวดี  วิทยาวุฒิยานนท์
2. นางสาวเกศวดี  ทองอ่อน
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตรงต่อกิจ
2. นางสาวพิชามญชุ์  พรอำไพโกศล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนากร  เมืองคง
 
1. นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพิ่มพูน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นายรัฐพงษ์  เพชรเนียน
 
1. นายสุบรรณ  ตั้งศรีเสรี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บาบา
2. เด็กหญิงมนสิชา  หงษ์สระคู
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  โคกขำ
 
1. นายพิสุทธิ์  ยงทางเรือ
2. นายอภิวิชญ์  สิริสุกัลย์กุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปาลิตา  พงศาปาน
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ผลจันทร์
 
1. นายอภิวิชญ์  สิริสุกัลย์กุล
2. นางสาวดวงใจ  งามเลิศวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิรุฬห์  แสงใส
2. นายไชยภัทร  ตันติวรโชติ
 
1. นายอภิวิชญ์  สิริสุกัลย์กุล
2. นางดวงใจ  กีรติรัตนะ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพล  สุขุมาริน
 
1. นางสาวปิยะธดา  พัฒนสำราญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวยศวดี  ศิริตันหนึง
 
1. นางสาวดวงใจ  งามเลิศวงศ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงขวัญวรัชญา  พนธกรศุภะศิลป์
2. เด็กชายนพวิชญ์  ศรีภิญโญ
3. เด็กหญิงภูริชญา  ไทยทอง
 
1. นายขวัญเมือง  สีวอ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 12 1. นายณัฐพล  โชติอนันต์พร
2. นางสาวนภัสวรรณ  พูลเพิ่ม
3. นายรัฐพงษ์  เพชรเนียน
 
1. นางเฟื่องฟ้า  ร่อนรา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สีด้วง
2. เด็กหญิงชัชชญา  บุญฉลวย
3. เด็กหญิงสาธิตา  สนั่นเสียง
 
1. นางสมบัติ  ฟุ้งพันธุ์ประเสริญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นายชัยชนะ  ขันสาคร
2. นายพงศกร  สัตยาวัฒนากุล
3. นายวรพล  ใสสว่าง
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกวีวัฒน์  ภควัตสิริกุล
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ยุทธพงศ์พิสุทธิ
3. เด็กหญิงปองวลี  จังอินทร์
 
1. นางสาวบุณยนุช  มีพันธุ์
2. นางสาวศิริขวัญ  ผูกจิต
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธนัชชา  เทียมเดช
2. นางสาวพลอยไพรริน  ปะนัดเต
3. นายเดโช  ชูชื่น
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ขจรเกียรติวัฒนะ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พรหมเดช
3. เด็กหญิงภูริตา  พันธุ์วงศ์
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายก้องเกียรติ  สุขสงค์
2. นายธีรภัทร  มานะนิตย์
3. นางสาวไอลดาย์  วินทะสมบัติ
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  กุลเจริญลาภ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิลัย
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ถ้ำหินอ่อน
4. นางสาวจิตรวดี  วิทยาวุฒิยานนท์
5. เด็กชายชินวัตร  รอบสระน้อย
6. เด็กชายธนากร  โคตรพา
7. เด็กชายธีรพงษ์  จั่นสนิท
8. นางสาวน้ำหวาน  ย้อมคำ
9. เด็กหญิงบุษราคัม  มณีขัติย์
10. นางสาวประกายแก้ว  พันธ์สวัสดิ์
11. เด็กหญิงประภัสสร  นนทะภา
12. นายพีระพงษ์  จันทร์งาม
13. เด็กหญิงภาวินี  พิมมาศ
14. เด็กชายรัตติพงศ์  แก้วสัญญา
15. เด็กชายวรวรรธน์  ปัญญาสัมฤทธิ์
16. นางสาววรัญญา  วงศ์เจริญเกียรติ
17. เด็กหญิงวิชดา  บุญเพิ่ม
18. เด็กหญิงวิรงรอง  ทองหน้าศาล
19. นางสาวหนึ่งฤทัย  เสียมทอง
20. เด็กหญิงอารียา  ทองใหม่
 
1. นายธนเดช  จันทรังษี
2. นางกาญจนา  บุญทัน
3. นางสาวมาลาตี  ศรีพวงผกาพันธุ์
4. นางสาวพฤกษา  เทียนกุล
5. นางพรนภา  ยงอำพรทิพย์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  บัวขำ
2. นายณภัทร  เนตรสว่าง
3. นางสาวธณัฐญา  เมืองพรม
4. นางสาวธนวรรณ  เสาศิลา
5. นายปัญจพล  ตรีทิพย์วัฒนา
6. นางสาวปินันทิยา  ภามี
7. นางสาวปิยรัตน์  ดุลนิมิตร
8. นางสาวพณิดา  เชือดรัมย์
9. นางสาวพรปรียา  นิวัติ
10. นางสาวพรภิรมย์  อุดมลาภ
11. นายพัชรพงษ์  รอดสำแดง
12. นายพัทธนันท์  เอี่ยมอาษา
13. นางสาวพิมประภา  วัยเนตร
14. นายภาณุพงศ์  จันทร์พิมพ์
15. นายรัฐพงษ์  เพชรเนียน
16. นายศุภพล  สาน้อย
17. นางสาวสาริกา  กลำเงิน
18. นางสาวสุพรรณี  ยศทะราช
19. นายอรรถพงษ์  สุภาพันธุ์
20. นางสาวโศรณะ  อลังการกิตติเวชช์
 
1. นายชุมพล  แจ่มศรี
2. นางณนิรันดร์  คำไกร
3. นางวาณี  อนันต์อิทธิ
4. นางสาวพฤกษา  เทียนกุล
5. นางพรนภา  ยงอำพรทิพย์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.32 ทอง 10 1. เด็กหญิงวิรงรอง  ทองหน้าศาล
 
1. นายธนเดช  จันทรังษี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.65 เงิน 20 1. นางสาวนารีรัตน์  เกตุมณี
 
1. นายธนเดช  จันทรังษี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ธนมงคลกูล
2. เด็กชายภูมิ  ชวาลวิทย์
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  สุวรรณาโชติ
2. นางสาวจารุณี  ฉิมอเนก
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 14 1. นางสาวชุติมน  ตันแสนทวี
2. นายธันวา  วาระดี
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  สุวรรณาโชติ
2. นายธนเดช  จันทรังษี
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัตน์ติยากร  แซ่จึง
2. เด็กชายสนธยา  ทรงศักดิ์ศรี
 
1. นางสุภัจฉรี  เลิศอนันต์
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวกิรติกา  วิเชียรรัตน์
2. นายณัชพล  อุ่นแจ่ม
 
1. นายเกียรติ์ชัย  รุ่งเบญจวรรณ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนุชนาถ  บุตรบำรุง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนากร  เมืองคง
 
1. นายวาที  อิศระพันธุ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นางสาวณิชชาภา  มาแขก
 
1. นายวาที  อิศระพันธุ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงปรีญาดา  ดีสุด
2. เด็กหญิงเดือนนภา  งามนวล
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงญานัจฉรา  คูเจริญ
 
1. นายวาที  อิศระพันธุ์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐานิตา  เอี่ยมสมบัติ
2. เด็กหญิงวัชรี  ทันถาจิตร
3. เด็กชายศรายุทธ  ฤาชา
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายอิทธิกร  นุรักษ์
2. นางสาวเพชรรัตน์  หงษ์สุวรรณ
3. นายไชยโรจน์  เมืองถ้ำ
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิตต์ธาดา  แก้วศรีรุ่งโรจน์
 
1. นายหฤษฏ์  เตือนหทัย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจนณรงค์  นุชาดี
 
1. นายหฤษฏ์  เตือนหทัย
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรพรรดิ์  ผ่องใส
 
1. นายหฤษฏ์  เตือนหทัย
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรินดา  เจียรจรัสรัตน์
 
1. นายนายหฤษฎ์  เตือนหทัย
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปรารถนา  พิพัตน์วัฒนารมย์
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 13 1. เด็กหญิงจันทิมา  แก้วผ่อง
 
1. นายสาทิตย์  สายสนิท
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 11 1. นางสาวประกายแก้ว  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นายประสิทธิ์  อินทโชติ
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 6 1. นางสาวกรรณิกา  ศรีทองแย้ม
2. นางสาวกุลจิรา  ตากุน
3. นางสาวทัศนีย์  อุ่นพรม
4. นางสาวปนัดดา  พาลา
5. นางสาวผกากรอง  สุวรรณไตรย์
6. นางสาวพรทิพย์  อ่อนประไพ
7. นางสาวรดา  สงฆ์จันทร์
8. นางสาววิจิตตรา  ณะทองก้อน
 
1. นางบุษบา  กิ่งทอง
2. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล
3. นางสาวอรอนงค์  จันทร์เพ็ญศรี
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวเกวลี  ศิริเสรี
 
1. นางสาวจันทนี  ศรีสุจริต
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 33.33 เข้าร่วม 21 1. นางสาวรัชนีกร  เอกวงษา
 
1. นางอติภา  วู
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 1. นายกิตติพิชญ์   ศรีสถานนท์
 
1. นางสาวจรรญาลักษณ์  สาตื้อ
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงบุษบา  ฤทธิชัย
2. เด็กหญิงภูริชญา  ไทยทอง
 
1. นางสายสมร  ธูปทอง
2. นายสิทธิชัย  สุนทรเอกจิต
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวปวิชญา  ธีรวงศ์วิรัช
2. นายอาทิตย์  ชวยกระจ่าง
 
1. นางผาณิต  สุวิยานนท์
2. นางมณีรัตน์  สายจันทร์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงบุษบา  ฤทธิชัย
2. เด็กหญิงภูริชญา  ไทยทอง
 
1. นางสาวดวงใจ  งามเลิศวงศ์
2. นางสาวประภาศรี  สิงคเสลิต
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสุธิดา  ศรีกมลภัทร
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  สืบสาย
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนันทวัฒน์  โกฎค้างพลู
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  โกศลวทนะ
 
1. นางสาวศศิชา  ประชัน
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเดโช  ชูชื่น
 
1. นางสาวศศิชา  ประชัน
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงมนสิชา  หงษ์สระคู
 
1. นางสาวปิยะธิดา  พัฒนสำราญ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัณณ์  อารยะพิพัฒน์กุล
 
1. นางสาวดวงใจ  งามเลิศวงศ์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 48.33 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายศุภกร  ศรีเข็ม
2. เด็กชายสิทธิชาติ  เผ่าเวียงคำ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางสาวรุ่งกานต์  เรืองยศ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายสุรศักดิ์  มีธรรม
2. เด็กหญิงอรุษา  ธนโกไสย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางสาวรัตนา  สนเปี่ยม
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงปรินดา   แก้วคำหา
2. เด็กชายวิจิตร  พุ่มสำเนียง
 
1. นายศุภพล  มีพันธ์ุ
2. นางสาวรุ่งกานต์  เรืองยศ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงชานิสรา  กรุณานนทกิจจา
2. เด็กหญิงพนิดาพร  ทัดไพร
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวรัตนา  สนเปี่ยม
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชญาภา  ดวงรัตน์
2. นายปรัชญา  มงคล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางสาวรัตนา  สนเปี่ยม
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นางสาวณัฐนลิน  จันทร์สม
2. นายบดินทร์  อดทน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางปราณี   วิศวพิพัฒน์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิรุฬห์  แสงใส
2. นายไชยภัทร  ตันติวรโชติ
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นายถวัลย์  พรหมนรกิจ
 
67 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพดล  ขำน้อย
2. เด็กหญิงพิชญาภา  โกเทริปู
3. เด็กหญิงพิชยา  ทีดี
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
 
68 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันยาวดี  ถุงพลอย
2. นางสาวสุวิมล  พรพนม
3. นางสาวอัญญรัตน์  พลเลิศมงคล
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70.67 เงิน 22 1. นางสาวณัฐนิชา  ชื่นประภารุสรณ์
2. นายณัฐพล  พูนศรีสวัสดิ์
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นายสหนนท  เซ่งสมหวัง
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิสรา  บุญอำนวยสมบัติ
2. เด็กหญิงชัชฎา  ทองเลิศ
3. เด็กหญิงปิ่นเพชร  แซ่โค้ว
4. เด็กหญิงพิมพ์ประภัทร  อัชชฟรีกส์
5. เด็กหญิงรัชณี  อวยพร
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แซ่ซิ้ม
 
1. นางวาสนา  นารักษ์
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
3. นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจรัญญา  จินุกูล
2. นางสาวจิตรดา  บุญเรือง
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ตันติตระกูลไชยา
4. นางสาววิชุดา  ทองสอาด
5. นางสาวศิริกานดา  ศรีบุญ
6. นางสาวสุธาศินี  จูรานุกูล
 
1. นางวาสนา  นารักษ์
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
3. นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ผลจันทร์
2. เด็กหญิงอุรชา  ตันศิริ
3. เด็กหญิงเดือนนภา  งามนวน
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สันติธรรมมานนท์
2. นายภูวเดช  สมฤทธิ์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 74.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐกาณต์  มูลม่อม
2. เด็กหญิงพรรณิกา  คำก้อนแก้ว
3. เด็กหญิงวรัญญา  จั่นสนิท
 
1. นางวาสนา  นารักษ์
2. นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 74.75 เงิน 9 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  สวัสดิรุ่ง
2. นางสาวณัชภัส  สว่างผุย
3. นางสาวลลิตา  สุวรรณหงษ์
 
1. นางวาสนา  นารักษ์
2. นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง
 
75 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนนทวัฒน์  กิตติรัตนาพร
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี
 
76 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพนธ์  ภู่โยธิน
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี
 
77 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ทวีทรัพย์วรกุล
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี
 
78 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤตพิพัฒน์  กอบสุขบุญญากร
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี