สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  กุลเจริญลาภ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิลัย
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ถ้ำหินอ่อน
4. นางสาวจิตรวดี  วิทยาวุฒิยานนท์
5. เด็กชายชินวัตร  รอบสระน้อย
6. เด็กชายธนากร  โคตรพา
7. เด็กชายธีรพงษ์  จั่นสนิท
8. นางสาวน้ำหวาน  ย้อมคำ
9. เด็กหญิงบุษราคัม  มณีขัติย์
10. นางสาวประกายแก้ว  พันธ์สวัสดิ์
11. เด็กหญิงประภัสสร  นนทะภา
12. นายพีระพงษ์  จันทร์งาม
13. เด็กหญิงภาวินี  พิมมาศ
14. เด็กชายรัตติพงศ์  แก้วสัญญา
15. เด็กชายวรวรรธน์  ปัญญาสัมฤทธิ์
16. นางสาววรัญญา  วงศ์เจริญเกียรติ
17. เด็กหญิงวิชดา  บุญเพิ่ม
18. เด็กหญิงวิรงรอง  ทองหน้าศาล
19. นางสาวหนึ่งฤทัย  เสียมทอง
20. เด็กหญิงอารียา  ทองใหม่
 
1. นายธนเดช  จันทรังษี
2. นางกาญจนา  บุญทัน
3. นางสาวมาลาตี  ศรีพวงผกาพันธุ์
4. นางสาวพฤกษา  เทียนกุล
5. นางพรนภา  ยงอำพรทิพย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  บัวขำ
2. นายณภัทร  เนตรสว่าง
3. นางสาวธณัฐญา  เมืองพรม
4. นางสาวธนวรรณ  เสาศิลา
5. นายปัญจพล  ตรีทิพย์วัฒนา
6. นางสาวปินันทิยา  ภามี
7. นางสาวปิยรัตน์  ดุลนิมิตร
8. นางสาวพณิดา  เชือดรัมย์
9. นางสาวพรปรียา  นิวัติ
10. นางสาวพรภิรมย์  อุดมลาภ
11. นายพัชรพงษ์  รอดสำแดง
12. นายพัทธนันท์  เอี่ยมอาษา
13. นางสาวพิมประภา  วัยเนตร
14. นายภาณุพงศ์  จันทร์พิมพ์
15. นายรัฐพงษ์  เพชรเนียน
16. นายศุภพล  สาน้อย
17. นางสาวสาริกา  กลำเงิน
18. นางสาวสุพรรณี  ยศทะราช
19. นายอรรถพงษ์  สุภาพันธุ์
20. นางสาวโศรณะ  อลังการกิตติเวชช์
 
1. นายชุมพล  แจ่มศรี
2. นางณนิรันดร์  คำไกร
3. นางวาณี  อนันต์อิทธิ
4. นางสาวพฤกษา  เทียนกุล
5. นางพรนภา  ยงอำพรทิพย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.32 ทอง 10 1. เด็กหญิงวิรงรอง  ทองหน้าศาล
 
1. นายธนเดช  จันทรังษี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.65 เงิน 20 1. นางสาวนารีรัตน์  เกตุมณี
 
1. นายธนเดช  จันทรังษี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ธนมงคลกูล
2. เด็กชายภูมิ  ชวาลวิทย์
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  สุวรรณาโชติ
2. นางสาวจารุณี  ฉิมอเนก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 14 1. นางสาวชุติมน  ตันแสนทวี
2. นายธันวา  วาระดี
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  สุวรรณาโชติ
2. นายธนเดช  จันทรังษี