สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง 9 1. เด็กชายธีรเมธ  นวลจันทร์
2. เด็กชายวิปัศย์  นทีทอง
3. เด็กชายสิทธิโชค  คล้ายอุดม
 
1. นางอุษา  จินดาคุณ
2. นางทองเริ่ม  วัฒนกิจ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.6 ทอง 6 1. นางสาวปวริศา  พิมพ์หนองโพน
2. นางสาวสุจาริณี  ศิริแช่ม
3. นางสาวอรอุมา  บุญทศ
 
1. นางอุษา  จินดาคุณ
2. นางทองเริ่ม  วัฒนกิจ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จุ้ยสุข
2. เด็กชายสิทธินนท์  ทาระพันธ์
3. เด็กหญิงสุดาพร  บุญเชิด
 
1. นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ์
2. นางประภาสี  ฟูมฟัก