สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 19 1. นางสาวพิทยานัน  ควรสถิตย์
 
1. นางสาวใจปอง  ส้มลิ้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70 เงิน 20 1. นางสาวอรอุมา  บุญทศ
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพัทธพล  สังข์ทอง
 
1. นางสาวมนันยา  ธรรมโชติ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงนริศรา  หนุนนาค
2. เด็กหญิงภัทราพร  พาชอบ
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปานนิล
 
1. นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ์
2. นางอุษา  จินดาคุณ