สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ทีวะทัศน์
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เต็มใจ
 
1. นางสาวใจปอง  ส้มลิ้ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โภควารี
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เนื่องมัจฉา
 
1. นางสาวสุวรรณี  ภมรประวัติ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายณัฐกานต์  สุขสมร
 
1. นางสาวมนันยา  ธรรมโชติ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 1. นางสาวศุภิสรา  โนโชติ
 
1. นางสาวมนันยา  ธรรมโชติ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัสมล  สักยะพรต
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. นายยอดชาย  ศรีพนม
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายพีรวัส  ผ่องแผ้ว
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 20 1. นางสาวอรอุมา  บุญทศ
 
1. นายปิยะ  องอาจ