สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปวริศา  พิมพ์หนองโพน
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  มณีสีขำ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สว่างวงษ์
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
2. นางสาวใจปอง  ส้มลิ้ม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 21 1. นายเจษฎา  ลอยประจุ
 
1. นางสาวสมฤทัย  เฟื่องคณะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 19 1. นายเทียนชัย  ยิ่งได้ชม
 
1. นางสาวสมฤทัย  เฟื่องคณะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกิตติเดช  ฉายเพชร
2. เด็กชายชัยวุฒิ  อนุจันทร์
3. เด็กชายสมพงษ์  เสนารักษ์
 
1. นางสาวสุภาณี  สุวรรณด้วง
2. นางสาวชลธิชา  ศรีเอี่ยม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 50.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปลัดกอง
2. เด็กหญิงนิภาพร  กลิ่นกล่อม
3. เด็กหญิงภัชราภรณ์  ทองวรรณ
4. เด็กหญิงสถิตภร  คนขยัน
5. เด็กหญิงหฤดี  มูลสาร
 
1. นางสาวสุวรรณี  ภมรประวัติ
2. นายธีรชัย  พลรักษา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 27 1. นายศุภณัฐ  รองเมือง
2. นายอภิวุฒิ  อรรคอุดม
 
1. นางจินตนา  ลี้ตระกูล
2. นางวิชชุดา  ทิพยกานนท์