สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ทีวะทัศน์
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปวริศา  พิมพ์หนองโพน
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เต็มใจ
 
1. นางสาวใจปอง  ส้มลิ้ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 19 1. นางสาวพิทยานัน  ควรสถิตย์
 
1. นางสาวใจปอง  ส้มลิ้ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โภควารี
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70 เงิน 20 1. นางสาวอรอุมา  บุญทศ
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  มณีสีขำ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สว่างวงษ์
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
2. นางสาวใจปอง  ส้มลิ้ม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 21 1. นายเจษฎา  ลอยประจุ
 
1. นางสาวสมฤทัย  เฟื่องคณะ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 19 1. นายเทียนชัย  ยิ่งได้ชม
 
1. นางสาวสมฤทัย  เฟื่องคณะ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกิตติเดช  ฉายเพชร
2. เด็กชายชัยวุฒิ  อนุจันทร์
3. เด็กชายสมพงษ์  เสนารักษ์
 
1. นางสาวสุภาณี  สุวรรณด้วง
2. นางสาวชลธิชา  ศรีเอี่ยม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธาม  สาลีเรือง
2. นายภาณุวัฒน์  ติยะวงศ์สกุล
3. นายรัชชานนท์  มีสุข
 
1. นายวีรชัย  ศรีขจร
2. นางสาวรจนา  นุชนาด
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 50.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปลัดกอง
2. เด็กหญิงนิภาพร  กลิ่นกล่อม
3. เด็กหญิงภัชราภรณ์  ทองวรรณ
4. เด็กหญิงสถิตภร  คนขยัน
5. เด็กหญิงหฤดี  มูลสาร
 
1. นางสาวสุวรรณี  ภมรประวัติ
2. นายธีรชัย  พลรักษา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เนื่องมัจฉา
 
1. นางสาวสุวรรณี  ภมรประวัติ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพัทธพล  สังข์ทอง
 
1. นางสาวมนันยา  ธรรมโชติ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายณัฐกานต์  สุขสมร
 
1. นางสาวมนันยา  ธรรมโชติ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 1. นางสาวศุภิสรา  โนโชติ
 
1. นางสาวมนันยา  ธรรมโชติ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัสมล  สักยะพรต
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. นายยอดชาย  ศรีพนม
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายพีรวัส  ผ่องแผ้ว
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 20 1. นางสาวอรอุมา  บุญทศ
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 27 1. นายศุภณัฐ  รองเมือง
2. นายอภิวุฒิ  อรรคอุดม
 
1. นางจินตนา  ลี้ตระกูล
2. นางวิชชุดา  ทิพยกานนท์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเจษฎา  ลอยประจุ
 
1. นางสาวสมฤทัย  เฟื่องคณะ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง 9 1. เด็กชายธีรเมธ  นวลจันทร์
2. เด็กชายวิปัศย์  นทีทอง
3. เด็กชายสิทธิโชค  คล้ายอุดม
 
1. นางอุษา  จินดาคุณ
2. นางทองเริ่ม  วัฒนกิจ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.6 ทอง 6 1. นางสาวปวริศา  พิมพ์หนองโพน
2. นางสาวสุจาริณี  ศิริแช่ม
3. นางสาวอรอุมา  บุญทศ
 
1. นางอุษา  จินดาคุณ
2. นางทองเริ่ม  วัฒนกิจ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จุ้ยสุข
2. เด็กชายสิทธินนท์  ทาระพันธ์
3. เด็กหญิงสุดาพร  บุญเชิด
 
1. นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ์
2. นางประภาสี  ฟูมฟัก
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงนริศรา  หนุนนาค
2. เด็กหญิงภัทราพร  พาชอบ
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปานนิล
 
1. นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ์
2. นางอุษา  จินดาคุณ