สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  ชมภูพาน
 
1. นางสาวกัลยา  งามดี
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนิภา  คำสา
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุปัญญา
3. เด็กหญิงลลิดา  หลักไชย
 
1. นางสาวถนิมรักษ์  ชูชัยมงคล
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.16 ทอง 6 1. นางสาวกาญจนา  วงศ์ษา
2. นางสาวณัฐชลัยย์  ศรีเพชรดี
3. นางสาวพิมมุณี  กลมใส
 
1. นางสาวถนิมรักษ์  ชูชัยมงคล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองอุไร
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุตราช
 
1. นางอัญชลี  บุญพิทักษ์
2. นางวรัญญา  ตันบุญเจริญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคฑาวุธ  ภูผาโลน
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  บุญมีบุตร
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  พุ่มคง
2. นายกรพัฒน์  พันธ์งาม
3. นางสาวกาญจนา  วงศ์ษา
4. นางสาวกุลยา  คงเวท
5. นางสาวจินตรา  วรพันธ์พิทักษ์
6. นางสาวจุฬานี  จันทร
7. นายณัชนน  เสลาคุณ
8. นายทวีทรัพย์  นาคา
9. นางสาวทิพย์สุดา  ภัทรจิตตรา
10. นายปัญณาวัตน์  ทองโสม
11. นางสาวปุณที  เมฆตรง
12. นางสาวพรนภา  ใจดี
13. นางสาวพิชญาภา  เมตตาประสพกิจ
14. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เลิศพัฒนชาติ
15. นายรัชชานน  จิตสุภาพ
16. นางสาววิภาดา  ก้งทอง
17. นายวิัชระศิริ  สมจารย์
18. นายสิรศักดิ์  วันเอนตะ
19. นายอนุวิทย์  บรรเทา
20. นายเกียรติศัก  กึ่งพิลา
 
1. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
2. นายกฤษณะ  ฉิมมาฉุย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิศณุชา  เลิกสันเที้ยะ
 
1. นางสาวเย็นฤดี  เรียนสี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.48 ทอง 4 1. นายรัชพล  สายเสน
 
1. นางสาวเย็นฤดี  เรียนสี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงมุกดาวัลย์  ตรีธรรมจิตสิริ
2. นายวัฒนพงษ์  บุญศรชัย
 
1. นายจารุกิตติ์  สิทธิยานนทฺ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 14 1. นายจิรเดช  เเซ่หลู
2. นางสาวบุญสิตา  พราหมณ์นุช
 
1. นายจารุกิตติ์  สิทธิยานนทฺ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  บาทบำรุง
 
1. นายภูสิทธิ  ทองเทียนชัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุติพร  อ้อมงาม
2. เด็กหญิงอาทิตตญา  มาลาอุตย์
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นายนิมิตร  เทียมโยหา
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สุขขุม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 5 1. นายนิมิตร  เทียมโยหา
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สุขขุม
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์เพ็ชร  ศรีพบ
2. เด็กหญิงพรกรัณย์  วังชิน
3. เด็กหญิงพันธิตรา  สายสว่าง
4. เด็กชายภูมินทร์  สินทรัพย์อุดม
5. เด็กชายอชิตะ  สันติยุทธการ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
7. เด็กชายอรวรรญา  ทิพแสง
8. เด็กหญิงอักษร  อายุเจริญกุล
9. เด็กชายอาทิตย์  อุ่นทุไร
10. เด็กหญิงอารียา  บุญศรี
 
1. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิตา  ขจรเกียรติยศ
 
1. นางปนัดดา  วัจนะรัตน์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  อรรถยุทธเสมา
 
1. นางเฉิดฉันท์  รัตน์ปิยะภากรณ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายชิดขนก  ตั้งฉัตรยา
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ลาภธนภัทร
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภคพล  ฉันชัยพัฒนา
 
1. นางสาวปนัดดา  วัฒโน
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิชา  เผือกพูลผล
2. นางสาวสุธิดา  เผือกพูลผล
 
1. นางสาวนิตยา  ทวีชัย
2. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนิดา  วังสระ
2. นางสาววาสนา  แซ่โง้ว
3. นางสาวสกลสุภา  ช่างปั้น
 
1. นางวรรณา  เทียมเมือง
2. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวัฒน์  บุญตอบ
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร