สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  ขันติ
2. นายภคพล  ฉันชัยพัฒนา
 
1. นายพนมไพร  สวัสดิวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพนธ์  วังคะพันธ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายวรชาติ  ทะยะราษฎร์
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวพรพรรณ  ด้วงปิ่น
 
1. นางสาวสุวิมล  ฟูแสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวเบญจพร  จั่นถลา
 
1. นายภูสิทธิ  ทองเทียนชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71 เงิน 13 1. นางสาวประภาพรรณ  ประจันศรี
 
1. นายประทิน  ปิ่นทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 7 1. นายกานต์นนท์  จุลกาญจน์นนท์
2. นายกิจกนก  หล่อบุญเรือง
3. นายชัยวัฒน์  อารยะถาวร
4. นายธนเทพ  แตงอ่อน
5. นายสุวรรณ  มณีนิล
 
1. นายสุเชษฐ  หนูเทศ
2. จ.ส.อ.สุรพงศ์  โควงศ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษฎา  ชมภูพาน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สุขขุม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงอุษณีย์  ครุฑทิน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สุขขุม
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลธลักษณ์  ยอดปทุม
2. เด็กหญิงปฏิมากร  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงพิันธิตรา  สายสว่าง
4. เด็กหญิงวิชิตา  ศรีด้วง
5. เด็กหญิงสิรินญา  ปึกคม
6. เด็กหญิงอรวรรญา  ทิพแสง
7. เด็กหญิงอรวรรณ  งอยผาลา
8. เด็กหญิงอารียา  บุญศรี
 
1. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72.75 เงิน 8 1. นางสาวอรณิชา  เจริญสุข
 
1. นายวิรัตน์  บุญมาตย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.2 เงิน 15 1. นายอธิการ  นันทรักษ์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  รักน้ำเที่ยง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงเจษฎาพร  โชติวาณิชอนันต์
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ลาภธนภัทร
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพันธ์  มีโภคกิจ
2. เด็กชายยศกร  แซ่ตั้ง
 
1. นายเริงชัย  สถิตพรบรรพต
2. นางสาวปนัดดา  วัฒโน
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  พงษ์กล้าหาร
 
1. นางสาวปนัดดา  วัฒโน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงหงส์นภาลัย  ปิ่นอมรรัตน์
2. เด็กหญิงอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 20 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองอุไร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชยพิชิต
 
1. นายนพรัตน์  ชุลวงศ์
2. นางสาวศศิวิมล  เพิ่มลาภ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นายธนชิต  ธรรมสาลี
2. นายปรินทร์  จิระชีวะนันท์
 
1. นางสาวนิตยา  ทวีชัย
2. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาน้อย
2. เด็กหญิงปิยนุช  ทรงพุธ
3. นางสาวสมพร  แก้วดวงศรี
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
2. นางวรรณา  เทียมเมือง