สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พงษ์สุพันธ์
 
1. นางสาวแก้วใจ  เทียนธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นางสาววรารักษ์  เจิมจุ้ย
 
1. นางสาววลัยพร  แสงจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  พงษ์กล้าหาร
 
1. นายภัคพล  ตรังจิระเสถียร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายปราโมทย์  นานอก
2. เด็กชายพัฃรินทร์  เถื่อนแก้ว
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 61.99 ทองแดง 8 1. นางสาวกาญจนา  อรรถยุทธเสนา
2. นางสาวชนิกานต์  ผลเพิ่ม
3. นางสาวณิชกานต์  ไทรทอง
4. นางสาวเนติมาภรณ์  ชิวค้า
5. นางสาวเมธาวี  จำสนอง
 
1. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวกมลชนก  บุญแย้ม
 
1. นายภูสิทธิ  ทองเทียนชัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 11 1. นางสาวอินทิรา  ด้วงเขียว
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สุขขุม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวอารญา  จันทร
 
1. นางสาวศดานันต์  พรหมคุณ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวศินี  ชาคริยานุ
2. เด็กหญิงเมธาวดี  เซี่ยงเด่น
 
1. นางสาววันทนา  พริ้งมาดี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวช่อทิพย์  สิงห์พิทักษ์เมธา
2. นายอธิบดี  วรรณปะเก
 
1. นางสาวภัทรา  วิมลรัตน์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสิริยากร  มีชาติ
2. เด็กหญิงอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม