สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 15 1. นางสาวณิชกานต์  พุทธิเสาวภาคย์
 
1. นางสาวแก้วใจ  เทียนธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกัลยารัตน์  พิลาวุธ
2. นางสาวพิมพ์พิศา  คะเณนอก
 
1. นางอัญชลี  บุญพิทักษ์
2. นางวรัญญา  ตันบุญเจริญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  กิติธรากุล
 
1. นางสาวสุสรรค์  ไยโยรักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 1. นางสาวศิริขวัญ  ทรพับ
 
1. นายดำรง  ธัญญะผล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายปฏิญญา  เกษมพัชรกิจ
2. เด็กชายปราโมทย์  นานอก
 
1. นายพนมไพร  สวัสดิวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพนธ์  วังคะพันธ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพิสุทธิ์  ภิญโญกิตติวงศ์
 
1. นายภัคพล  ตรังจิระเสถียร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 57.99 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พันธ์คูณ
2. เด็กหญิงญาดาวดี  ปราบมนตรี
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กันฑ์หะวงศ์
4. เด็กชายสุพัสกร  แสนแสง
5. เด็กหญิงอุษณีย์  ครุฑทิน
 
1. นายไพวัลย์  สอนซ้าย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 54.33 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  อยู่พงษ์พิทักษ์
 
1. นายวิรัตน์  บุญมาตย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุกุลยา  เกียรติสมผล
 
1. นางวนิดา  จารุมณี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 1. นางสาวปภัสวรรณ  ศิวะเปล่งรัศมี
 
1. นางวรรณา  เสือส่อสิทธิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44.42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรับขวัญ  เวทยะวานิช
 
1. นายสราวุฒิ  ยกพล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 47.6 เข้าร่วม 15 1. นายนาวา  มนตรีเลิศรัศมี
 
1. นายสราวุฒิ  ยกพล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตะวัน  โกสุม
 
1. นางวนิดา  จารุมณี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  พรมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสาริกา  แสนวงษื
 
1. นางสาวมัทนา  มงคลเมือง
2. นางสาวแก้วใจ  เทียนธรรม
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไกรสิทธิ์  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นางสาวปนัดดา  วัฒโน